Hellig hus

 • Kirken

  Trekanten er et symbol på den treenige Gud: Vår himmelske Far, Guds Sønn og Den hellige ånd . Øyet forteller at Gud ser alt, 1 Mos 16,13. Strålene er det himmelske lyset, for Gud er lys og bor i et lys, 1 Joh 1,5; 1 Tim 6,16. Likevel bor Gud også hos folket sitt, 1 Kong 8,27−30; Åp 21,3. I Gudstjenesten møter vi Gud og Guds velsignelse, 4 Mos 6,24.

  Åpne
 • Gudstjenesten

  Fisk og brød minner om at Jesus mettet fem tusen med fem brød og to fisker, Matt 14,17. Jesus brukte både ord og handlinger for å vise hvem han er .

  Åpne
 • Det kristne fellesskapet

  I Bibelen brukes ofte saueflokken som bilde på Guds folk og det kristne fellesskapet, og gjeteren eller hyrden som bilde på Gud eller Jesus, Sal 23; Joh 10,11 . Staven som gjeteren bruker til å hente sauene inn i flokken med, er et symbol på Bibelen, der vi (sauene) kan høre hva Gud (hyrden) vil si til oss; Joh 10,4 .

  Åpne

Hellig ord

 • Gud vår skaper

  Hånden er det eldste symbolet for Gud vi kjenner, og stammer fra 300 e.Kr. Den forteller om Guds skaperevne, Jer 51,15, og Guds makt og styrke, 2 Mos 6,6. Høyre hånd er velsignelsens hånd, Matt 25,34. Skyen forteller at Gud er usynlig, Kol 1,15.

  Åpne
 • Gud vår befrier

  Dødninghodet er skallen til Adam . Syndefallet gjorde at døden kom inn i verden, 1 Mos 3. En legende forteller at korset ble reist på samme sted som Adam ble begravet, og at det ble laget av en stikling fra Livets tre, 1 Mos 2,8f. Da Jesus døde, ble veien igjen åpen til paradiset, Luk 23,43.

  Åpne
 • Bibelen

  Det Gud sier, kan både være som et sverd og som en lilje. Sverdet er skarpt og kan nå helt inn i hjertet på et menneske. Slik kan Guds ord avsløre det innerste i oss, Hebr 4,12f. Liljen er vakker, mild og dufter godt. Slik kan Guds ord vise oss skjønnheten og godheten i Guds hjerte, og gi oss trøst og glede gjennom det, Rom 15,4.

  Åpne
 • Bønn

  Åpne hender betyr et åpent hjerte, som tar imot og gir. Det å be er både å lytte til Gud, 1 Sam 3,10, og å åpne seg for Gud, Fil 4,4. Hendene er vendt oppover, for å ta imot gode gaver fra Gud. Men de er også åpne for å gi gavene videre gjennom å bære dem ut til andre.

  Åpne
 • Jesus – hvem var han?

  Krybben forteller at Gud er blitt menneske. Maria la Jesus i en krybbe da han var født, fordi det ikke var husrom for dem, Luk 2,7. Stjernen forteller om Guds løfter, 4 Mos 24,17. Den ledet vismennene til Betlehem, Matt 2,2. Jesus selv kalles for morgenstjernen, Åp 22,16.

  Åpne
 • Jesus – hvem er han?

  Frelseren som led og døde på korset, har nå blitt «konge i all evighet», Åp 11,15. Kronen betyr seier og kongeverdighet.

  Åpne

Hellig handling

 • Dåpen

  Hvis du skriver første bokstav i J(esus) K(ristus) G(uds) S(ønn) F(relser) på gresk, altså I(esous) CH(ristos) TH(eou) (H)Y(ios) S(oter), danner de ordet Ichthys, som betyr «fisk». Derfor ble fisken et symbol på Kristus. Vannet minner om dåpen, og kan både symbolisere Jesu grav, Rom 6,4, og det evige livet, Jes 11,9. De første kristne fikk en liten fisk i bronse eller krystall til å bære om halsen som tegn på at de var døpt og tilhørte Kristus. Under forfølgelser, når de måtte holde sin tro hemmelig, ga de seg til kjenne for hverandre ved å tegne en fisk for eksempel i sanden eller på bordplaten foran seg.

  Åpne
 • Nattverden

  Vin og brød hørte med til jødenes påskemåltid. Jesus ga det en ny tolkning: Han sa at han skulle ofre sitt blod (vinen) og sin kropp (brødet) for verdens synd, og at dette måltidet alltid skulle minne disiplene om det, Mark 14,22–25 . Begeret forteller om Jesu lidelse, Matt 26,39. Etter oppstandelsen gjenkjente disiplene Jesus da han spiste sammen med dem Luk 24,30–31. Himmelen beskrives i Bibelen blant annet som fellesskap rundt bordet og et godt måltid, Jes 25,6–9.

  Åpne

Hellig liv

 • Skapt i Guds bilde

  I Jesus ser vi hvordan Gud fra begynnelsen av hadde ment at mennesket skulle være, 1 Mos 1,27, Kol 1,15. Han er et forbilde både for de første kristne og for oss, 1 Kor 11,1; Ef 4,24. Jesus var fylt av kjærlighet til Gud og mennesker, Joh 15,9−12. Prøv å bytte ut ordet «kjærlighet» med navnet «Jesus» når du leser 1 Kor 13.

  Åpne
 • Selvstendighet og tilhørighet

  Veien er et bilde på menneskets vandring gjennom livet, 5 Mos 5,33. Veien krysses av en elv. Elven kan stå for dåpsvannet, livets elv. Den kan også symbolisere forskjellige ting vi går igjennom i livet. Den kan være et bilde på døden. Veien minner om Israelsfolkets vandring gjennom havet, 2 Mos 13,17. Jesus kalte seg selv for veien til Gud, Joh 14,6. Veien er også et navn på de første kristne, Apg 9,2.

  Åpne
 • De ti bud

  Fjellvarden sier hvor den gode livsveien går. Her er det 10 steiner, en for hvert av Guds 10 bud. 10 er et fullkomment tall, summen av 1+2+3+4. Alle budene er like store og like viktige. De tre øverste handler om vårt forhold til Gud, de fire nederste om vårt forhold til hverandre. De er samlet i Det dobbelte kjærlighetsbudet: Du skal elske Gud over alle ting, og ditt medmenneske som deg selv. Trekanten er et symbol for Gud. Budene gir et bilde av Guds hellige personlighet. Slik Gud er, skal også vi være, 3 Mos 19,2, for vi er skapt i Guds bilde, 1 Mos 1,27.

  Åpne
 • WWJD / hva ville Jesus gjort

  Hva får hjertet ditt til å brenne? Kanskje å ha det vondt selv, eller å se at andre har det vondt, Sal 39,4. Kanskje å ha noe viktig å si fra Gud, Jer 20,9. Når Jesus fortalte fra Guds ord til motløse disipler, brant det i dem, Luk 24,32.

  Åpne
 • Livet med Jesus

  Korset forteller om troen. Tro er tillit og overgivelse til Gud, Luk 23,46. Ankeret forteller om håpet, Hebr 6,19. Håpet gjør at vi ikke driver avgårde med fortvilelsens eller likegyldighetens vær og vind. Hjertet forteller om Guds kjærlighet, som Jesus har gitt oss, 1 Joh 3,16.

  Åpne
 • Familie og samliv

  Jesus kalte seg selv for vintreet, Joh 15,1. Den som blir i ham, bærer frukt. «Åndens frukter», som er personlige egenskaper hos Jesus, vokser fram, Gal 5,22. Den første frukten heter kjærlighet. Tålmodighet, trofasthet og selvbeherskelse er tre andre av Åndens frukter.

  Åpne
 • Forbruk og rettferd

  Dette er symbolet for Korsvei-bevegelsen. Det forteller at Gud kom ned og ble menneske i Jesus. Alle som møter ham og tror på ham, opplever at livet skifter retning. Fra nå av blir det viktig å søke Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og gjøre rettferdighet. Hvor mange andre symboler kan du kjenne igjen i Korsvei- symbolet?

  Åpne
 • Skaperverket

  I bibelsk tid mente folk at verden var satt sammen av fire grunnelementer: ild, luft, jord og vann. Noen mente at disse grunnelementene var guder og dyrket dem som det. I Bibelen er de bare en del av Guds skaperverk, ment til å forvaltes og brukes til det gode, Kol 2,16−22.

  Åpne
 • Synd og ansvar

  Eplet symboliserer den gode grensen mellom Gud og mennesker i Edens hage, 1 Mos 2,16f. Slangen symboliserer alt som lokker oss til å bryte gode grenser, 1 Mos 3,1. Da grensen mellom Gud og mennesker ble brutt, gikk også relasjonene mellom Gud, mennesker og natur i stykker, 1 Mos 3,8−13.

  Åpne
 • Tilgivelse

  Lenken symboliserer skylden som binder oss fast til det onde vi har gjort. Men Guds tilgivelse er sterkere enn skylden, Sal 65,4. Den setter oss fri og hjelper oss å tilgi hverandre, Matt 6,12. Gud tilgir den som ber om tilgivelse, 1 Joh 1,9.

  Åpne
 • Døden og livet

  Sommerfuglen er en av Guds vakreste skapninger. Den er et symbol på overgangen fra død til liv. Den lille larven blir til en puppe som ser ut til å være død. Men inni puppen blir en helt ny skapning til. Da Jesus sto opp fra de døde, hadde han en ny kropp. På samme måte skal vi, når Gud reiser oss opp til et evig liv, få en kropp som aldri mer kan dø, Luk 20,36. Vår kropp skal forvandles fra en svak, sårbar og dødelig kropp til en helt ny skapning, 1 Kor 15,42−49.

  Åpne

Hellig samfunn

 • Den hellige ånd

  Duen er et gammelt symbol for Guds Ånd. Duen kom med en oljekvist i nebbet og fortalte Noah i arken at syndfloden var i ferd med å synke, 1 Mos 8,8–11. Duen kom ned over Jesus da han ble døpt, som tegn på at syndens makt i verden nå var i ferd med å bli brutt, Matt 3,16. Glorien er tegn på at Ånden er Gud, 2 Kor 3,17. Korset i glorien minner om at Ånden vitner om Jesus, Joh 15,26.

  Åpne
 • Menigheten

  Dette symbolet, som kalles Jerusalemkorset, ble først brukt av korsfarerne på 1100–tallet. Det store korset symboliserer Jesus, de fire små symboliserer de fire evangelistene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Kirken bygger på evangeliet om Jesus, 1 Kor 3,11. Evangeliet skal spres til verdens fire hjørner: Nord, syd, øst og vest, Matt 24,24.

  Åpne
 • Misjon

  Sirkelen er et gammelt symbol på jordkloden. Kloden og korset utgjør til sammen symbolet på en konges makt . Samtidig forteller de at «Jesus Kristus er Herre» over himmel og jord, Fil 2,11. Ved himmelfarten er han innsatt som konge til evig tid, Luk 1,33; Apg 2,36. Misjonens oppgave er å forkynne hans frelse blant alle folkeslag, Luk 24,47.

  Åpne
 • Diakoni

  Dette korset har navn fra øya Malta i Middelhavet. Malteserridderne beskyttet pilegrimer på vei til Det hellige land. Korsarmene ligner spydspisser som er vendt innover. De åtte taggene forteller om riddernes åtte dyder: Trofasthet, fromhet, gjestfrihet, tapperhet, ære, dødsforakt, hjelpsomhet mot fattige og syke, kjærlighet til kirken. De forteller også om de åtte saligprisningene, Matt 5,3–10. Paulus brakte evangeliet til Malta første gang, Apg 28,1–10.

  Åpne
 • Den verdensvide kirke. Forfulgte kristne

  Tornekransen er symbolet på den lidelsen Jesus gikk gjennom da han ble mishandlet og henrettet, Mark 15,17.

  Åpne
Vi støtter desverre ikke så gamle nettlesere. Vennligst prøv en annen nettleser eller å se på sidene her med en smarttelefon.