Tjenesten er foreløpig innstilt

Bibelselskapet arbeider med en ny løsning for kbibel.no og nettressursene knyttet til Konfirmantbibelen. Gi gjerne tilbakemelding på hva du ønsker deg av denne siden. Innkomne spørsmål og synspunkter blir lest, men inntil videre vil det ikke publiseres svar på denne siden.

 • Hva skiller de evangelisk-lutherske kristne fra andre retninger innen kristendommen? jeg vil gjerne ha svar så fort som mulig :)  - Mathilde
  Hei Mathilde!

  Takk for spørsmålet ditt! Som du kanskje har lært om på skolen finnes det hovedsaklig tre retninger innenfor kristendommen: Den katolske kirke, Den ortodokse kirke og protestantiske kirkesamfunn.

  Hovedforskjellene mellom dem knytter seg til tradisjon og lederskap, i tillegg til enkelte forskjeller innen lære og praksis. Den katolske kirke har for eksempel hovedsete i Roma og har paven som øverste leder. Den katolske kirke er også det største kirkesamfunnet i verden med 1,27 milliarder medlemmer over hele verden (kilde: Store Norske Leksikon).

  Den ortodokse kirke ligner en del på den katolske kirke i tradisjon og uttrykk, bl.a. gjennom utsmykningen av kirkerommene med malerier og ikoner av helgener ("troshelter") i Bibelen og i kirkens historie. Men til forskjell fra Den katolske kirke, har ikke Den ortodokse kirke en global organisasjon med et sentrum og en pave. Den er i stedet organisert i selvstendige kirker i ulike land med egne patriarker, det vil si ledere som er kirkens overhode for et bestemt område.

  Siden den ortodokse kirke har forskjellig lederskap og struktur fra land til land er det vanlige å kalle dette kirkesamfunnet med sin lokale variant, f.eks. Den russisk-ortodokse kirke, Den gresk-ortodokse kirke, Den ortodokse kirke i Polen osv.

  Til sist har vi de protestantiske kirkesamfunn som består av en rekke større eller mindre kirkesamfunn som har oppstått siden reformasjonen på 1500-tallet. Felles for alle disse kirkesamfunnene er at de ikke har noe globalt eller regionalt overhode (som en pave eller patriark), og at de forsøker å bygge sin lære på «Bibelen alene» (at Bibelen skal være grunnlaget for læren mer enn tradisjoner og kirkeledernes uttalelser i ulike spørsmål).

  I Norge har den evangeliske-lutherske tro vært en del av læren og praksisen til Den norske kirke siden reformasjonen med Martin Luther på 1500-tallet. Kirkesamfunnene som kom til etter reformasjonen blir ofte kalt «protestantiske» fordi de protesterte mot at paven i Roma skulle være den øverste lederen for alle kristne over alt, og at pavens ord var like avgjørende som Bibelen. Det var dette Martin Luther mente med «Bibelen alene», og han mente også at alle troende skulle ha rett til å lese Bibelen på sitt språk slik at de kunne være med å avgjøre hva som var god kristen lære og hva som ikke var det (og dermed ha rett til å være uenige med paven eller andre åndelige ledere). Den norske kirke ikke står under paven i Roma (eller noen annen global leder), men er selvstyrt og har sine egne biskoper for Norge. I tillegg skiller Den norske kirke (og andre protestantiske) i synet på nattverden og sakramentene (hellige ritualer og handlinger), men det kan du lese mer om her: https://snl.no/sakrament

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :)

  Vennlig hilsen
  Finn Olav
  11.06.19
 • et til spørsmål:) Hvorfor så de fleste jøder ned på tollerne?  - Maren
  Hei Maren!
  Takk for spørsmålet ditt!
  Grunnen til at de fleste jøder i Jesu samtid så ned på tollere var at disse jobbet for romerne, som på Jesu tid hadde okkupert landområdet rundt dagens Israel og Palestina. Tollere jobbet altså med å kreve inn skatt til det romerske riket. Dette var ikke skatt slik vi forbinder det i dag (at vi betaler skatt til en velferdsstat som sørger for å gi oss utdanning, helsetilbud osv.) men en skatt som de romerske keiserne og guvenørene krevde for å kunne opprettholde sitt rike og militære makt. Dermed ble jøder som jobbet tollere sett på som landssvikere av andre jøder, litt på samme måte som nordmenn som samarbeidet med Nazi-Tyskland ble sett på som landssvikere her under 2. verdenskrig.

  Jesus var derimot en mann som elsket alle og som presenterte et budskap som ga alle mennesker en ny sjanse, uavhengig av hva de hadde gjort før. På grunn av hans kjærlighet og budskap var det mange mennesker som begynte et nytt liv, og la bak seg sine gamle synder og urettferdige livsstil. Noen av disse hadde tidligere vært tollere, slik som Matteus (som vi kan lese om i Matt 9,9-13) og Sakkeus (som vi kan lese om i Luk 19,1-10)

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :)

  Vennlig hilsen
  Finn Olav

  31.05.19
 • Kor monge bøke inneheld Bibelen? I NT? I GT?  - lars
  Hei Lars!

  Bibelen inneholder tilsammen 66 bøker, 39 i Det gamle testamenetet og 27 i Det nye testamentet.

  Hilsen 
  Finn Olav
  19.05.19
 • Hei!  Det står i bibelen at vi skal elske findene våre. Betyr det at vi skal elske satan?  - Mariann
  Hei Mariann!

  Takk for spørsmålet ditt! Og det er et godt spørsmål du stiller!

  Som du nevner snakket Jesus om at vi skal elske våre fiender. Faktisk var dette del av en større undervisning han hadde som kalles Bergprekenen som vi finner i Matteusevageliet kapittel 5 til 7. Bergprekenen var en revolusjonerende tale Jesus holdt for sine etterfølgere der han snakket mye om hvordan det å virkelig vise nestekjærlighet til andre mennesker ser ut i praksis. I denne talen finner vi da utsagn som "vend det andre kinnet til", "gå den andre mil", "velsign dem som forbanner dere" og "elske deres fiender". Poenget til Jesus var det er gjennom å gjøre det gode mot de som selv vil oss vondt at vi kan overvinne det onde, og kanskje også få dem til å endre sine tanker og holdninger. Det å "elske sine fiender" betyr ikke at man unnskylder eller overser det onde som andre gjør, men at man istedet for å ta hevn eller gjengjelde det stygge andre gjør mot oss (som vi gjerne blir fristet til), heller gjør godt mot dem og på den måten kan hjelpe dem til å "gå i seg selv" og endre seg til det bedre.

  En annen grunn til at Jesus snakket om at vi skal elske våre fiender er at alle mennesker er skapt i Guds bilde, uavhengig av om vi liker dem eller ikke. Å være skapt i Guds bilde betyr at alle mennsker har en "gudgitt verdi" i seg, og er ment til å reflektere noe av hvem gud er, som å være god, kjærlig, rettferdig, full av nåde osv. Alle mennesker har altså potensiale i seg til å gjøre både godt og ondt, og selv om andre krenker oss skal vi ikke gjengjelde ondt med ondt. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode! står det i Romberbrevet 12,21.

  Nå gjelder dette først og fremst på det personlig plan. Bibelen snakker også om at myndigheter er viktige nødvendige for å sørge for lov og orden i sammfunnet og har rett til å straffe dem som begår lovbrudd (se Romerbrevet 13). Det blir for eksempel veldig galt om en domstol skulle la en lovbryter som er skyldig i drap gå fri fordi de ønsker å "elske sine fiender". Men det er altså myndighetens oppgave å straffeforfølge dem som gjør det onde (bryter loven) og Bibelen sier at vi skal bringe mennesker inn for en rettferdig domstol når de gjør ondt mot oss, og ikke ta hevn selv.

  Satan/djevelen derimot er et annet type vesen enn oss mennsker. Det står ikke så veldig mye om han i Bibelen, men flere steder i Bibelen indikeres det at han er en fallen engel som på et tidspunkt gjore opprør mot Gud og nå forsøker å lokke med seg mennesker i dette opprøret. Selve navnet "Satan" betyr egentlig bare "Mostander", hvilket er en tittel Bibelen bruker på han fordi han har motsatt seg alt hva Gud er og alle Guds gode planer, og har ikke potensiale til å gjøre det gode, kun det onde. Derfor sier Bibelen at vi skal ta avstand fra alt Satan er og måten han forsøker å lokke oss til å gjøre det onde:  Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. (Efeserbrevet 6,10).   


  30.04.19
 • Nevn grunner til at bibelen er en bok av en stor betydning.  - Erik
  Hei Erik!

  Takk for spørsmålet ditt :) 

  Bibelen er en bok med stor betydning fordi den har hatt en enorm påvirkning på utviklingen av verdier, kultur, språk, lovverk, helsevesen og utdanning i vårt samfunn.

  Så egentlig har Bibelen hatt innvirkning på så og si alle områder av samfunnet vårt, men skal du trekke frem tre kan vi nevne særlig utdanning, likeverdstanken og sykepleieryrket.

  Utdanning: På 1500-tallet oppstod det en bevegelse som senere har blitt kalt for "reformasjonen". Der var bl.a. munken Martin Luther i Tyskland en av lederne som protesterte mot at kirken kun hadde Bibelen på latin og at det var kun prester som kunne lese den. Martin Luther mente at Bibelen var for alle folk (og ikke bare noen utvalgte prester), og derfor oversatte han Bibelen til tysk, slik at folk kunne lese Bibelen på det språket de selv snakket. Men langt i fra alle kunne lese og skrive, og derfor bidro Martin Luther og de andre lederne som var engasjert i reformasjonen til å starte skoler hvor barna lærte å lese og skrive på sitt eget språk. (Tidligere var de utdanning ofte forebeholdt eliten, og foregikk på latin). I denne videoen fra den indiske forskeren Vishal Mangalwadi kan du se mer om hvorfor Bibelen inspirerte Luther til å kjempe for utdanning for alle:

  (for norske tekster, klikk på "tannhjulet" og velg teksting -> norsk)

  Likeverd: I Norge er de fleste enige om at "alle mennesker er like mye verdt" uavhengig av etnisitet, kjønn, alder eller funksjonsnivå. Men få er klar over at ideen om menneskeverd og likeverd faktisk er hentet direkte fra Bibelen, ved at Bibelen forteller at mennekset er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi. Selv om mennesker som ikke tror på Gud er enig i at alle mennesker er like mye verdt, og at vi skiller oss fra både dyr og planter, er det vanskelig å si akkurat hvorfor mennesker skulle være mer verdt enn dyr i et ateistisk verdensbilde.

  Sykepleieryrket (og Røde Kors): Til sist ser vi at sykepleieskolene og helsevesenet har blitt startet av mennesker som hadde en dyp kristen tro og som ble inspirert av å lese om hvordan Jesus møtte de syke og svake i Bibelen med omsorg og kjærlighet. Også Røde kors ble startet av en kristen mann i Sveits som het Henri Dunant. I videoen under kan man se den inspirerende historien om starten av Røde Kors som tydelig viser kristen nestekjærlighet i praksis:
  03.04.19
 • Hva gjør en bibelforsker son forsker på livet til Jesus?  - marie
  Hei Marie!

  Takk for spørsmålet ditt :)

  En bibelforsker som forsker på livet til Jesus er gjerne opptatt av å komme så nær den historiske personen Jesus Kristus som mulig. Altså forsøker hun eller han å forstå så mye som mulig om hvem Jesus var, hvordan han levde, hvem han selv mente at han var, hvem andre sa at han var og den type ting. De fire evangeliene i Bibelen er som kjent de kildene som gir oss mest opplysninger om Jesus. Men en forsker vil gjerne også undersøke andre historiske kilder som omtaler Jesus og sammenligne dem med evangeliene, for å se hvilke oppslysninger som er de samme og hvilke som ikke er det - og ut fra det forsøke om komme frem til hvilke kilder som gir et mest mulig troverdig bilde av hvem Jesus var.

  Det interessante er at evangeliene og andre kilder utenom Bibelen (som skriftene til Josefus, Tacitus, Pliny den yngre m.fl.) tegner opp mye av det samme bildet av personen Jesus: At han ble sett på som en profet (og Guds sønn blant de troende), at han ble dømt til døden og korsfestet under den romerske guvenøren Pontius Pilatus, og at etterfølgerne hans mente at han hadde stått opp fra de døde og viste seg levende for dem ved flere anledninger.

  En veldig god bok som handler om mer av dette heter "Skeptikerens guide til Jesus" og er skrevet av svensken Stefan Gustavsson, som har forsket mye på Jesus som en historisk person.

  Hilsen
  Finn Olav
  27.03.19
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning.  - Noor
  Hei Noor!

  Takk for spørsmålet ditt!

  Bibelen er som du nevner en bok med stor betydning fordi den har hatt en enorm påvirkning på utviklingen av verdier, kultur, språk, lovverk, helsevesen og utdanning i vårt samfunn.

  Så egentlig har Bibelen hatt innvirkning på så og si alle områder av samfunnet vårt, men skal du trekke frem tre kan vi nevne særlig utdanning, likeverdstanken og sykepleieryrket.

  Utdanning: På 1500-tallet oppstod det en bevegelse som senere har blitt kalt for "reformasjonen". Der var bl.a. munken Martin Luther i Tyskland en av lederne som protesterte mot at kirken kun hadde Bibelen på latin og at det var kun prester som kunne lese den. Martin Luther mente at Bibelen var for alle folk (og ikke bare noen utvalgte prester), og derfor oversatte han Bibelen til tysk, slik at folk kunne lese Bibelen på det språket de selv snakket. Men langt i fra alle kunne lese og skrive, og derfor bidro Martin Luther og de andre lederne som var engasjert i reformasjonen til å starte skoler hvor barna lærte å lese og skrive på sitt eget språk. (Tidligere var de utdanning ofte forebeholdt eliten, og foregikk på latin).

  I Norge var også bonden Hans Nielsen Hauge en som ivret for at barn skulle lære å lese og skrive slik at de kunne lese Bibelen selv, og dermed at troen deres først og fremst skulle være basert på det de leste i Bibelen, mer enn hva prestene eller kirken dikterte. I tråd med hva Bibelen selv sa mente Hauge også at prestene og biskopene ikke sto over noen andre, men at alle mennesker hadde samme posisjon ovenfor Gud og var like mye verd. (Prestene trodde kanskje dette i teorien, men praksisen var ofte en annen).

  Likeverd: I Norge er de fleste enige om at "alle mennesker er like mye verdt" uavhengig av etnisitet, kjønn, alder eller funksjonsnivå. Men få er klar over at ideen om menneskeverd og likeverd faktisk er hentet direkte fra Bibelen, ved at Bibelen forteller at mennekset er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi. Selv om mennesker som ikke tror på Gud er enig i at alle mennesker er like mye verdt, og at vi skiller oss fra både dyr og planter, er det vanskelig å si akkurat hvorfor mennesker skulle være mer verdt enn dyr i et ateistisk verdensbilde.

  Sykepleieryrket (og Røde Kors): Til sist ser vi at sykepleieskolene og helsevesenet har blitt startet av mennesker som hadde en dyp kristen tro og som ble inspirert av å lese om hvordan Jesus møtte de syke og svake i Bibelen med omsorg og kjærlighet. Også Røde kors ble startet av en kristen mann i Sveits som het Henri Dunant. I videoen under kan man se den inspirerende historien om starten av Røde Kors som tydelig viser kristen nestekjrælighet i praksis:
  Vil du vite mer om hvilke andre områder Bibelen har hatt en enorm påvirkning på, kan du sjekke ut denne spillelisten på Youtube (finnes med norske tekster, klikk på "tannhjulet" og velg teksting -> norsk):


  15.03.19
 • I Lukas 2 står det ein kjent forteljing.  Kva for ein?  - Edvard Brudeli
  Hei Edvard!

  I begynnelsen Lukasevangeliet kapittel 2 finner historien som ofte kalles for "juleevangeliet", som er historien om når Jesus ble født, og som leses i kirkene på julaften. Historien lyder slik:

  Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
       4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
       8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
            
      14 «Ære være Gud i det høyeste,
            og fred på jorden
            blant mennesker Gud har glede i!»
  15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. 

  (Lukas 2,1-20)  11.03.19
 • Det historiske verket til Lukas inneholder både Lukas evangeliet og Apostelens gjerninger. Hva er det dette verket begynner og slutter med?  - Lisa-Guro
  Hei Lisa-Guro

  Det stemmer som du sier at Lukas regnes som forfatteren av både Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger. I evangeliet etter Lukas er hovedtanken hans å la leseren bli kjent med Jesus Kristus og oppdage hvorfor hans etterfølgere kom til tro på ham som Guds sønn, og senere forkynte for både jøder, grekere og mennesker fra andre folkeslag at Jesus er verdens frelser. I tillegg er Lukas opptatt av å vise hvor pålitelig og historisk troverdig historien om Jesus er, noe han bl.a. nevner i forordet sitt:

  Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

  (Lukas 1,1-4)

  Evangeliet etter Lukas slutter med at Jesus blir korsfestet og dør, men står opp igjen etter tre dager og viser seg for disiplene. Det andre skriftet hans, kalt Apostlenes gjerninger, fortsetter dermed hvor Lukasevangeliet sluttet, en "Del 2" altså og har han et lignende forord som Lukasevangeliet har: 

  I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte  og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.  En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» 

  (Apostlenes gjerninger 1,1-5)

  Apostlenes gjerninger følger så historien om hvordan apostlene (disiplene Jesus valgte ut og utpekte som ledere for "Jesus-bevegelsen"), bringer budskapet om Jesus fra Jerusalem til Roma. Apostlenes gjerninger slutter dermed slik:

  Da vi var kommet inn i Roma, fikk Paulus tillatelse til å bo privat sammen med den soldaten som hadde oppsyn med ham [...] To hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, og han tok imot alle som kom til ham. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus.
  (Apostlenes gjerninger 28,16 og 30-31)

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :) 

  Hilsen
  Finn Olav

  07.03.19
 • hvorfor er bibelen en bok med stor betydning  - max
  Hei Max!

  Takk for spørsmålet ditt!

  Bibelen er som du nevner en bok med stor betydning fordi den har hatt en enorm påvirkning på utviklingen av verdier, kultur, språk, lovverk, helsevesen og utdanning i vårt samfunn. 

  På 1500-tallet oppstod det en bevegelse som senere har blitt kalt for "reformasjonen". Der var bl.a. munken Martin Luther i Tyskland en av lederne som protesterte mot at kirken kun hadde Bibelen på latin og at det var kun prester som kunne lese den. Martin Luther mente at Bibelen var for alle folk (og ikke bare noen utvalgte prester), og derfor oversatte han Bibelen til tysk, slik at folk kunne lese Bibelen på det språket de selv snakket. Men langt i fra alle kunne lese og skrive, og derfor bidro Martin Luther og de andre lederne som var engasjert i reformasjonen til å starte skoler hvor barna lærte å lese og skrive på sitt eget språk. (Tidligere var de utdanning ofte forebeholdt eliten, og foregikk på latin). 

  I Norge var også bonden Hans Nielsen Hauge en som ivret for at barn skulle lære å lese og skrive slik at de kunne lese Bibelen selv, og dermed at troen deres først og fremst skulle være basert på det de leste i Bibelen, mer enn hva prestene eller kirken dikterte. I tråd med hva Bibelen selv sa mente Hauge også at prestene og biskopene ikke sto over noen andre, men at alle mennesker hadde samme posisjon ovenfor Gud og var like mye verd. (Prestene trodde kanskje dette i teorien, men praksisen var ofte en annen). Hans Nielsen Hauge ble en inspirasjon til bondefolket som nå fikk selvtillitt til å engasjere seg i samfunnet og politikken, og mange som hadde bakgrunn som bønder var tilstede da grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814. Dermed har også Bibelen budskap hatt en indirekt påvirkning på demokratisk utvikling i Norge. 

  I Norge er de fleste enige om at "alle mennesker er like mye verdt" uavhengig av etnisitet, kjønn, alder eller funksjonsnivå. Men få er klar over at ideen om menneskeverd og likeverd faktisk er hentet direkte fra Bibelen, ved at Bibelen forteller at mennekset er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi. Selv om mennesker som ikke tror på Gud er enig i at alle mennesker er like mye verdt, og at vi skiller oss fra både dyr og planter, er det vanskelig å si akkurat hvorfor mennesker skulle være mer verdt enn dyr i et ateistisk verdensbilde.

  Til sist ser vi at sykepleieskolene og helsevesenet har blitt startet av mennesker som hadde en dyp kristen tro og som ble inspirert av å lese om hvordan Jesus møtte de syke og svake i Bibelen med omsorg og kjærlighet. Også Røde kors ble startet av en kristen mann i Sveits som het Henri Dunant. I videoen under kan man se den inspirerende historien om starten av Røde Kors som tydelig viser kristen nestekjrælighet i praksis:


  19.02.19
 • Hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som historiker?  - Jake
  Hei Jake!

  Hovedtanken i Lukasevangeliet er å la leseren bli kjent med Jesus Kristus og oppdage hvorfor hans etterfølgere kom til tro på ham som Guds sønn, og senere forkynte for både jøder, grekere og mennesker fra andre folkeslag at Jesus er verdens frelser. I tillegg er Lukas opptatt av å vise hvor pålitelig og historisk troverdig historien om Jesus er, noe han bl.a. nevner i forordet sitt:

  Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet.  Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos,  så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i. (Lukas 1,1-4)

  Det som er interessant med forordet i Lukasevangeliet er at det viser oss at det før Lukas tydeligvis har vært flere som har skrevet ned og videreformidlet historien om Jesus blant de første kristne. Lukas ser det likevel nødvendig å skrive ned historien mer sammenhengende (bl.a. har Lukas litt mer utfyllende detaljer rundt Jesu fødsel og om hans barndom enn de andre evangeliene har). Moderne historikere og akreologer som har forsket på Lukasevangeliet er forbauset over hvor detaljerte beskrivelser Lukas kommer med om stedsnavn, hvem som var styresmaketene til ulike tidspunkt, at de mener Lukas virkelig viser hvor pålitelig det er det, slik Lukas skriver til Teofilos (Luk 1,4)

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :)

  Hilsen
  Finn Olav
  06.02.19
 • hvorfor skriver lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person  - Sara
  Hei Sara!

  Både Lukasevangeliet og hans andre skrift som heter Apostlenes gjerninger (historien om livene til de første kristne etter at Jesus hadde fart opp til himmelen) ser ut til å være dedikert til en høytstående person i det romerske samfunnet som het Teofilos. Hvem denne Teofilos var vet vi dessverre lite om, men det var ikke uvanlig at romerske offiserer eller guvenører kom i kontakt med kristne og ville vite mer om troen deres (historien om den romerske offiseren Kornelius i Apg kap 10 og kong Agrippa i Apg kap 26 er eksempler på slike). Muligens var Teofilos en person Lukas hadde blitt kjent med på sine reiser omkring i Romerriket (sammen med apostlene Paulus) og som var blitt nysgjerrig på historien om Jesus. Andre mener at Teofilos ikke nødvendigvis var en enkelt person, men var en måte å henvende seg til en gruppe interesserte mennesker som "elsket Gud" siden det er det navnet Teofilos betyr på gresk.

  Det som uansett er interessant med forordet i Lukasevangeliet er at det viser oss at det før Lukas tydeligvis har vært flere som har skrevet ned og videreformidlet historien om Jesus blant de første kristne. Lukas ser det likevel nødvendig å skrive ned historien mer sammenhengende (bl.a. har Lukas litt mer utfyllende detaljer rundt Jesu fødsel og om hans barndom enn de andre evangeliene har). Moderne historikere og akreologer som har forsket på Lukasevangeliet er forbauset over hvor detaljerte beskrivelser Lukas kommer med om stedsnavn, hvem som var styresmaketene til ulike tidspunkt, at de mener Lukas virkelig viser hvor pålitelig det er det, slik Lukas skriver til Teofilos (Luk 1,4)

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :)

  Hilsen
  Finn Olav
  05.02.19
 • er gud død?  - bob kåre brøum
  Hei Bob Kåre!

  Det korte svaret er "Nei". ;) Gud har alltid eksistert og vil alltid eksistere, og er den som både er skaper og opprettholder av alt liv. Ferdig snakka.

  Sånn kunne vi ha svart, hehe :) Men det ville heller ikke vært å tatt spørsmålet helt på alvor.
  En annen måte å svar på er å se på logikken i spørsmålet, som faktisk ikke funker: For hvis Gud er død, må det bety at han har levd en gang. Men hvis han har levd, men nå er død, er han ikke mye til Gud. Da ville han altså bare vært blant oss vanlige dødelige mennesker og slett ingen Gud - i det minste ikke etter den klassiske oppfatning av hva Gud er - en som er evig, allmektig og som har skapt alt liv. 

  Jepp, men det du kanskje egentlig spør om er om "ideen om Gud er død"? Dette var faktisk noe som flere filosofer og tenkere diskuterte aktivt på slutten av 1800-tallet (og som mange har tenkt på siden). En av dem som gikk lengst i å hevde at "Gud var død" var den tyske filosofen Freidrich Nietchze, som levde på slutten av 1800-tallet. Nietchze mente at kristen tro og moral bare skapte unødvendige begrensninger for folk, og at moderne mennesker derfor burde forkaste tanken om at det fantes en Gud og heller fokusere helt og fullt på seg selv og sine egne ønsker og muligheter. Han mente også at mange av datidens kulturpersoner og politiske ledere ikke våget å akseptere tanken om at "Gud er død", selv om de kanskje ikke trodde på Gud personlig. Nietchze innså likevel at folk risikerte å føle på en tomhet hvis de tok innover seg tanken om at "Gud var død", og burde derfor finne måter å komme over dette "tomrommet" på gjennom å dyrke sine interesser.

  Det interessante i dag er at siden 1980-tallet er det faktisk mange ledende filosofer som mener at Gud eksisterer, og at det er vanskelig å tro på sannhet og en "målestokk" for rett og galt, hvis Gud ikke finnes. Altså er spørsmålet mange stiller: Kan vi tro på en standard for rett og galt hvis Gud ikke finnes?

  Håper dette var et forståelig svar på spørsmålet ditt :)

  Hilsen 
  Finn Olav
  31.01.19
 • Hvordan oppstod kristendommen?  - Hanna
  Hei Hanna!

  Takk for et godt og viktig spørsmål :) 

  Fra begynnelsen av var faktisk ikke kristendommen tenkt som en egen religion, men som en "oppfyllelse" og videreføring av jødenes tro på Messias. Altså kom ikke Jesus for å "starte en ny religion" men så på seg selv som oppfyllelsen av løftene og profetiene Gud hadde gitt til jødene om en "hersker som skulle sitte på kong Davids trone". 

  Utfordringen var at mange av jødene på den tiden Jesus kom, tolket disse løftene og profetiene poltisk og tenkte at Messias skulle være en politisk konge (lik kong David og andre av Israels konger), og at han skulle befri jødene fra undertrykkelsen fra romerne (Romerriket var det store imperiet på den tiden som også hadde tatt kontroll over områdene hvor jødene bodde).

  Men Jesus kom ikke som en "politisk konge". Istedet snakket han om Guds rike og at hans rike ikke var av denne verden. Budskapet Jesus forkynte var altså at Messias skulle være en konge for alle folkeslag, men en konge som først og fremst skulle "regjere i hjertene deres" ved at mennesker vendte seg bort fra synd og ondskap, tok imot hans kjærlighet og tilgivelse, og gjorde godt mot hverandre. 

  I tillegg snakket Jesus om at han var kommet for å oppfylle loven, altså de religiøse lovene som Gud hadde gitt jødene i Det gamle testamentet. Når Jesus ofret seg selv på korset for alle menneskers synder og ondskap hadde derfor de daglige ofringene av dyr i tempelet i Jerusalem lenger noen funksjon (dette var religiøse lover som Gud hadde gitt jødene frem til Messias kom). Guds nåde og tilgivelse kom derfor ikke lenger an på om man ofret i tempelet eller tilba Gud på den riktige "sermonielle måten", men at man stolte på at den døden Jesus døde på korset, den døde han for alle mennesker, slik at alle mennesker kan ta imot nytt liv og tilgivelse, og ha et håp om evig liv i troen på Jesus.

  I Bibelen er det en bok som forteller historien om hva de første kristne gjorde etter at Jesus var tatt opp igjen til himmelen (40 dager etter at han var stått opp fra graven), som heter Apostlenes gjerninger. Her leser vi at disiplene fikk Den hellige ånd på pinsedagen (en av jødenes høytider) og at de begynte å fortelle om Jesus på ulike språk til alle som var samlet i Jerusalem for å feire pinse. (Du kan lese historien her) Senere har det som skjedde denne dagen i Jerusalem blitt kalt for "kirkens fødselsdag" fordi det markerte en ny start for de som fulgte Jesus, og de var blitt et fellesskap av Jesustroende fra mange folkegrupper (det som vi senere har kalt "kirke"). 

  Her kan du forresten se en bra video som forklarer hva som menes med at Jesus ble kalt konge, og hva slags konge han er (den er på engelsk, men animasjonene gjøre det lettere å forstå): 
  Men de første kristne hadde heller ingen planer om å starte en ny religion, men ønsket istedet bare å vise at mange løftene om Messias i Det gamle testamentet allerede var blitt oppfylt med det Jesus hadde sagt og gjort, og at Jesus fra Nasaret virkelig var den Messias jødene hadde ventet på alle disse årene. Men i likhet med at jødenes religiøse ledere avviste Jesus, avviste de også de første Jesustroende og forfulgte dem inntill døden (i et forsøk på å gjøre slutt på "Jesusbevegelsen"). Til tross for motstand spredte Jesusbevegelsen seg seg raskt utover hele datidens romerrike fordi budskapet Jesus sine etterfølgerer forkynte om kjærlighet, tilgivelse og evige liv ga mennesker nytt håp (særlig blant kvinner og fattige, men også flere rike og menn med viktige posisjoner ble kristne).

  Til tross for de Jesustroendes fremgang og vekst utover hele Romerriket ville ikke de religiøse lederne i Jerusalem anerkjenne Jesus som jødenes Messias, men fortsatte å praktisere sin jødiske tro som før. Alternativet var derfor ikke annet enn at de kristne ble oppfattet som en ny religion. Siden mange av de Jesustroende heller ikke var jøder av fødsel, og flere av de kristnes ledere var ikke-jøder ble skillet mellom tradisjonelle jøder og kristne ikke-jøder større. Når så kristen tro ble "statsreligion" i Romerriket etter at Keiser Konstantin konverterte til kristen tro på 300-tallet hadde kristendommen flyttet sitt sentrum fullstendig fra Jerusalem til Roma. 

  Dessverre har mange av kirkens ledere (særlig i middelalderen) opp gjennom historien vært ganske negativt og fiendtlig innstilt til jøder på grunn av de ikke akseptere Jesus som deres Messias (noen forfulgte dem til og med svært grovt). Men heldigvis har mange mennesker siste 100-200 årene vært tatt mange gode initativ for å skape dialog, forsoning og forståelse mellom kristne og jøder. I dag finnes det også flere etniske jøder som har kommet til tro på Jesus som deres Messias. Disse liker å kalle seg for "Messianske jøder", siden de egentlig ikke har brutt med sin jødiske tro og tradisjon, men ser at mange løftene som Gud hadde gitt jødene i Det gamle testamentet faktisk peker på personen Jesus Kristus som Messias.


  Beklager at dette kanskje ble et litt langt svar? Men spørsmålet ditt var såpass godt at det fortjente et ordtlig svar :) 

  Hilsen
  Finn Olav 
  30.01.19
 • hvorfor kan vi si at de opokryfe evangelie er av to slag  - abdi
  Hei Abdi!

  Takk for spørsmålet ditt :)

  Se svaret på det samme spørsmålet fra Hanne under (den 28.01.19).

  Mvh
  Finn Olav
  30.01.19
 • Hva var hovedtanken til Lukas?  - Hanna
  Hei Hanna!

  Se svar på spørsmålet til Olav under (28.01.19) 

  :)

  Hilsen Finn Olav


  30.01.19
 • Kan du nevne tre fortellinger som bare finnes i lukas evangeliet  - Marius
  Hei Marius!

  Som du kanskje har lært på skolen eller i konfirmasjonsundervisningen (eller et annet sted?) er tre av evangeliene, Matteus, Markus og Lukas ganske like i oppbygningen og inneholder mange av de samme fortellingene om Jesus og hva han gjorde og sa. Dette er antakeligvis fordi de brukte flere av de samme kildene når de skrev ned fortellingene sine, i tillegg til at det ser ut som at Matteus og Lukas kan ha brukt Markusevangeliet som en av kildene, siden dette antakelig allerede var nedskrevet når Matteus og Lukas skrev sine evangelier. (Johannesevangeliet skiller seg ut fra disse, både fordi det inneholder så mye unikt stoff som ikke finnes i de andre evangliene, men også fordi det har en veldig annerledes stil og ser ut til å ha vært skrevet mye senere)

  Situasjonen kan minne litt om hvordan moderne aviser skriver om samme hendelse, som f.eks. Ole Gunnar Solskjærs siste seier med Manchester United, og baserer seg på de samme intervjuene, som allerede er gjort av f.eks. den britiske TV-kanalen "Sky sports". Slik som dagens aviser, hvor mye av stoffet kan være likt (fordi de har brukt samme kilder), kan de også ha med noen ting som ikke de andre avisene har tatt med. På samme måte er det med evangeliene. Og både Matteus, Markus, Lukas og Johannes har stoff som kun de har.

  For Lukasevangeliet er dette blant annet historien om Jesus som tolvåring i tempelet, historien Jesus fortalte om sønnen som kom hjem, og historien om sjefstolleren Sakkeus som fikk et møte med Jesus som forandret livet hans.

  Håper dette var et godt svar på spørsmålet ditt :)
  29.01.19
 • Hvilken hovedtanke er det som preger hele Lukasevangeliet  - Olav
  Hei Olav!

  Hovedtanken i Lukasevangeliet er å la leseren bli kjent med Jesus Kristus og oppdage hvorfor hans etterfølgere kom til tro på ham som Guds sønn, og senere forkynte for både jøder, grekere og mennesker fra andre folkeslag at Jesus er verdens frelser. I tillegg er Lukas opptatt av å vise hvor pålitelig og historisk troverdig historien om Jesus er, noe han bl.a. nevner i forordet sitt:

  Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos,  så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

  (Lukas 1,1-4)

  Hilsen
  Finn Olav
  28.01.19
 • Hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av to slag  - Hanne
  Hei Hanne!

  Takk for spørsmålet ditt :) 

  De såkalte apokryfe evangelier er ikke en del av Bibelen, og det med god grunn: De fleste er skrevet rundt 200-300 år e.Kr. og inneholder lite materiale som går tilbake til den historiske Jesus. Til forskjell fra de fire evangeliene som er en del av Det nye testamentet (Matteus, Markus, Lukas og Johannes), og er som er skrevet fra rundt år 50-100 e.Kr, mangler de apokryfe evangeliene plassering i tid og geografi (f.eks. detaljer som at Jesus ble født i Bethelem, at han ble dømt til døden og korsfestet i Jerusalem osv.). 

  Selve ordet "apokryf" betyr skjult, noe innholdet i mange av de "apokryfe evangelier" også gjenspeiler. Mange av dem fremstiller en annen versjon av Jesu lære enn den vi finner i de tradisjonelle evangeliene, for eksempel ved at Jesus tilbyr en "hemmelig visdom" som de "innvidde" kunne få tilgang på. I slutten av de tradisjonelle evangeliene ser vi derimot at Jesus gir etterfølgerne sine beskjed om å gjøre hans lære kjent for alle folkeslag, og i Apostlenes gjerninger (boken om de første kristnes historie) ser vi at Jesu etterfølgere forteller om Jesus åpent til alle mennesker, til tross for motstand og trusler fra de som ikke likte budskapet deres.

  Men tibake til det egentlige spørsmålet ditt :) snakker om at de "apokryfe evangeliene" er av to slag har dette å gjøre med at noen av dem fremstiller en annen versjon av Jesu lære (slik som f.eks. "Tomasevangeliet"), mens andre forsøker å fylle inn hullene til de tradisjonelle evangeliene med å fortelle mer om Jesu barndom enn det lille vi finner om dette i Matteus og Lukasevangeliet. Dette gjelder f.eks. "Tomas' barndomsevangelium" og "Jakobs protoevangelium")

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt? :) 


  Mvh
  Finn Olav
  28.01.19
 • jeg er forelsket i Jesus har du noen tips?  - gunnar
  Hei Gunnar!

  Vet ikke om jeg helt forstår hva du mener her ;) 

  Noen kristne sier av og til at de har blitt så glad i Jesus at de nærmest er "forelsket" i ham. Men de fleste kristne snakker ikke om troen sin på Jesus på den måten, selv om de kan ha en inderlig tro og kjærlighet til ham.

  Kristendommen lærer at det å tro på Jesus også er å ha en personlig relasjon til han, f.eks. gjennom at vi kan be til han som Guds sønn. Men relasjonen vår til Jesus er naturligvis veldig annerledes enn relasjonen vår til andre mennesker. For eksempel vandrer ikke Jesus rundt som et vanlig menneske på jorden i dag, slik at vi kan treffe han og prate med han slik som med vanlige folk. Som kristne tror vi at Jesus var Gud som ble menneske, født av jomfru Maria (juleevangeliet) i Betlehem for over 2000 år siden, som viste datidens jøder hvem Gud er, som døde for menneskers synd og ondskap på korset, som stod opp fra graven tre dager etter, og som ble tatt opp igjen til himmelen 40 dager etter det igjen. (Du husker kanskje disse tingene fra trosbekjennelsen i kirken?) 

  I dag tror vi kristne at Jesus er tilstede overalt med sin ånd, at vi dermed ikke kan se han, men mange kristne forteller at de har merket hans nærvær og blitt fylt av en helt spesiell kjærlighet. Ofte kan dette skje under en gudstjeneste eller feiring av nattverdsfellesskapet. I tillegg kan vi møte Jesus hos hverandre, hos andre mennesker som er fylt av hans kjærlighet, og når vi ber for hverandre. Til sist blir vi bedre kjent med han av å lese om alt han sa og gjorde i Bibelen, som mange kristne forteller om gir dem "påfyll for troen".

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :)

  Hilsen
  Finn Olav
  28.01.19
 • Jeg skal ha framlegg om Islam snart, og lurer på hva jeg burde snakke om. Lurte på om du har noen forslag til det? TAkk i forhånd  - Johnny
  Hei Johnny!

  Nå har ikke jeg studert Islam like mye som kristendommen, men jeg ville ha snakket om de viktigste punktene i Islam som hva muslimer sier om profeten Muhammed, Koranen og de fem søyler (de religiøse pliktene i Islam).

  På Store norske leksikon kan du finne en god oversikt over Islam: https://snl.no/.taxonomy/557

  Og her finner du en kort artikkel om de fem søylene: https://snl.no/islams_fem_s%C3%B8yler


  Hvis du i framlegget skal ha med noe om likhetene og forskjellene mellom islam og kristendom kan du snakke om at begge religioner tror på en Gud, og at man i Koranen finner noen av de samme historiene (og personene) som i Bibelen, men at de to religionene skiller seg spesielt i synet på Jesus. Mens muslimer tror at han var en viktig profet som ble tatt opp til himmelen før korsfestelsen (og at en annen ble korfestet istedet for Jesus), så tror kristne at Jesus ble korsfestet, og at døden hans var en død istedet for alle mennesker, hvor han gjorde opp for menneskenes synder. Videre tror kristne at Jesus stod opp igjen fra graven og dermed vant over døden, slik at hver den som tror på Jesus og følger hans lære har et håp om evig liv etter døden. Muslimer tror også på evig liv, men mer som et resultat av å følge de fem søylene (å leve som en god muslim) i tillegg til håpet om at Allah vil vise barmhjertighet på dommens dag.  
  27.01.19
 • Hva gjør en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus?  - Desperat
  Hei Desperat ;) 

  En bibelforsker som forsker på livet til Jesus er gjerne opptatt av å komme så nær den historiske personen Jesus Kristus som mulig. Altså forsøker hun eller han å forstå så mye som mulig om hvem Jesus var, hvordan han levde, hvem han selv mente at han var, hvem andre sa at han var og den type ting. De fire evangeliene i Bibelen er som kjent de kildene som gir oss mest opplysninger om Jesus. Men en forsker vil gjerne også undersøke andre historiske kilder som omtaler Jesus og sammenligne dem med evangeliene, for å se hvilke oppslysninger som er de samme og hvilke som ikke er det - og ut fra det forsøke om komme frem til hvilke kilder som gir et mest mulig troverdig bilde av hvem Jesus var.

  Det interessante er at evangeliene og andre kilder utenom Bibelen (som skriftene til Josefus, Tacitus, Pliny den yngre m.fl.) tegner opp mye av det samme bildet av personen Jesus: At han ble sett på som en profet (og Guds sønn blant de troende), at han ble dømt til døden og korsfestet under den romerske guvenøren Pontius Pilatus, og at etterfølgerne hans mente at han hadde stått opp fra de døde og viste seg levende for dem ved flere anledninger.

  En veldig god bok som handler om mer av dette heter "Skeptikerens guide til Jesus" og er skrevet av svensken Stefan Gustavsson, som har forsket mye på Jesus som en historisk person. 
  24.01.19
 • Hvorfor liker ikke gud, svarte folk  - heihei
  Hehe, jeg tror kanskje du har misforstått litt her "hei, hei". Eller så har du bare stilt dette som et tullespørsmål ;) 

  Det står ingen steder i Bibelen at Gud ikke liker mennesker med en spesifikk hudfarge. Derimot står det flere steder at Gud avskyr at ulike grupper av mennesker blir sett ned på og forskjellsbehandlet. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har en unik verdi. Flere steder i Bibelen kan vi dessuten lese at Guds plan er at  mennekser fra alle språkgrupper og nasjoner skal tilbe han og leve med han for alltid i den nye himmelen og den nye jorden Gud skal skape, og hvor det skal være fullkommen fred og rettferdighet for alle.

  Hilsen 
  Finn Olav
  24.01.19
 • Hei Finn Olav! Jeg skal ha prøve i KRLE, og et av spørsmålene er "hva er en kilde?" Kan du vær så snill å hjelpe meg?  - Linnea
  Hei Linnea!

  En kilde er en person, et skrift eller et objekt som gir deg informasjon. Men, en kilde kan også være en bok, et videoopptak, en wikipedia-artikkel osv. Når dere på skolen blir bedt om å oppgi kilder i en oppgave dere har skrevet, eller en presentasjon dere har hatt for klassen, er det altså hvor dere har fått informasjonen fra læreren vil vite.

  Når man snakker om Bibelen som en kilde betyr det altså at Bibelen fungerer som boken kristne henter sin kunnskap og informasjon fra, f.eks. om hvem Jesus er, hva han sa om tilgivelse og frelse, hvordan vi mennesker skal elske hverandre, være gode mot hverandre osv. 

  Men Bibelen har igjen sine kilder, siden det er en bok sammensatt av 66 ulike skrifter som er blitt til på en periode på over 1400 år. I dag har man f.eks. funnet over 5000 gamle tekstrester og manuskripter fra 100-300 tallet e.Kr. som viser oss at den Bibelen vi har i dag er basert på de samme kildene som de hadde for nesten 2000 år siden. Derfor vil mange forskere i dag mene at Bibelen er en av de bøkene fra antikken (tidsperioden for 2000 år siden) som har best bevarte kilder.

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :) Lykke til med prøven!

  Vennlig hilsen
  Finn Olav
  21.01.19
 • Hei! hva var hovedtanken til Lukas?  - Eveline
  Hei Eveline!

  Se spørsmålet og svaret til "litt nysgjerrig" under ;) 

  Hilsen Finn Olav
  17.01.19
 • Hva er hovedtanken som preger hele Lukasevangeliet?:)  - Litt nysgjerrig
  Hei "litt nysgjerring"! ;)

  Hovedtanken i Lukasevangeliet er å la leseren bli kjent med Jesus Kristus og oppdage hvorfor hans etterfølgere kom til tro på ham som Guds sønn, og senere forkynte for både jøder, grekere og mennesker fra andre folkeslag at Jesus er verdens frelser. I tillegg er Lukas opptatt av å vise hvor pålitelig og historisk troverdig historien om Jesus er, noe han bl.a. nevner i forordet sitt:

  Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2 slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet.  3 Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos,  4 så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i. 

  (Lukas 1,1-4)

  Hilsen
  Finn Olav


  16.01.19
 • hva er en bibelforsker?  - odin
  Hei Odin!

  Takk for spørsmålet ditt! En bibelforsker er en som har studert Bibelen på en høgskole eller universitet og som ønsker å finne mer ut av spørsmål som hvordan Bibelen ble skrevet, når den ble skrevet, hva som var bakgrunnen for de ulike skriftene i Bibelen, og lignende type spørsmål. I tillegg vil mange bibelforskere ofte sammenligne Bibelen med andre skriftlige kilder fra samme tidsperiode for å undersøke likeheter og forskjeller mellom Bibelen og andre skrifter.

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :)

  Mvh
  Finn Olav
  16.01.19
 • hvor tid var jesus født? plz kjapt. ikke så langt svar <3  - sugondese
  Hei!

  De fleste forskere mener at Jesus ble født i Betlehem i datidens romerske provins Judea en gang mellom år 6-4 f.Kr. Grunnen til dette er at Lukasevangeliet nevner at Kvirinius var landshøvding i Syria (som Judea da var en del av) og andre historiske kilder utenom Bibelen forteller oss at Krivinius holdt en folketellingen en gang mellom år 6-4 f.Kr. hvilket passer godt med det Lukas skriver i sitt juleevangelie:

  Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
       4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 

  (Lukas 2,1-5)

  Altså ble Jesus antakeligvis født 4-6 år før år 0! Dette er fordi en munk på 300-tallet regnet feil da han skulle lage en ny kalender som tok utgangspunkt i Jesu fødsel. Men dette er altså tidsregningen vi fortsatt bruker, som vi dermed deler inn i før og etter Kristus (f.Kr. og e.Kr).
  16.01.19
 • hva og hvem kan man lese om i dgt og i dnt?(det gamle og nye testamentet)  - Inken
  Hei Inken!

  Takk for spørsmålet ditt! 

  Som du kanksje har lært på skolen eller i konfirmasjonsundervisningen er Bibelen er en bok som faktisk består av mange ulike bøker, eller skrifter, som man også sier. Tilsammen inneholder Bibelen 66 ulike bøker/skrifter, hvor 39 av de er i Det gamle testamentet, mens 27 er i Det nye testamentet.

  Det gamle testamentet handler hovedsakelig om israelsfolkets historie, og kan man blant annet lese historiene til kjente personer i Bibelen som Abraham, Moses, og kongene David og Salomo. Bøkene/skriftene i Det gamle testamentet varierer mye i både innhold og form. Mange er fortellingstekster, slik som f.eks. 1. og 2. Samuelsbok som handler om historien til de to første av Israels konger i Det gamle testamentet (bl.a den kjente kong David) Andre skrifter er poetiske lovprisninger og bønner til Gud slik som f.eks. Salmenes bok. Andre igjen hører til det man kaller "Visdomslitteraturen" og inneholder samlinger av kloke ord og ordtak (slik som f.eks. Ordspråkene).

  Noen av de mest kjent (og absolutt mest leste! :) skriftene i Bibelen er fra Det nye testamentet og heter evangeliene etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes. De handler om historien om Jesus, alt det gode han sa og gjorde, og om hans død og oppstandelse. Resten av Det nye testamentet (som også er den delen av Bibelen som er mest brukt blant kristne) inneholder historien om de første kristne i skriftet kalt Apostlenes gjerninger og ellers ulike brev fra kirkens tidligste ledere som bl.a. Paulus, Peter, Johannes og Jakob. Det siste skriftet i Bibelen, som kalles Åpenbaringsboken skiller seg ut ved at det forteller om mange dramatiske syner og visjoner (med mye symbolbruk!) som Johannes (en av disiplene til Jesus) fikk på slutten av sitt liv og som inneholdt et helt spesielt budskap til de som var kristne under datidens Romerrike, men som også har et tidløst budskap til alle kristne - at til tross for mye ondskap og urettferdighet i denne verden som vil Jesus en dag komme tilbake og skape en ny himmel og ny jord, hvor det skal være fred og rettferdighet for evig og alltid! :)

  Hilsen
  Finn Olav
  14.01.19
 • er Jesus bifil?  - sveinung
  Hei Sveinung!

  Nei, det finnes ingen kilder som antyder at Jesus var bifil og heller ikke homofil (eller noe annet). Faktisk er ikke Bibelen opptatt av Jesus sitt "kjærlighetsliv" i det hele tatt. Det vi vet om Jesus var at han ikke giftet seg (og heller ikke hadde noe kjæreste), men at han var fullt opptatt av det oppdraget han hadde fått av Gud: Å vise verden hvem Gud er og å gi sitt liv for menneskeheten, gjennom sin død og oppstandelse, og på den måten gi et nytt håp for menneskene om tilgivelse - en ny start - og et evig liv etter døden.

  En av de mest kjente tingene Jesus sa, som senere har blitt klat "den lille Bibel", viser oss hva som var hensikten med at Jesus kom og hva det betyr at han ga sitt liv for alle mennesker:

  For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  (Johannes 3,16) Håper dette var svar på spørsmålet ditt :) Hilsen Finn Olav
    
  14.01.19
 • Hvorfor bruker de kristene navnene “Det gamle testament” og “Det nye testament” om Bibelens to deler?  - Lars Kristian
  Hei Lars Kristian!

  Takk for spørsmålet ditt! Som du nevner består Bibelen av to hoveddeler som vi gjerne kaller for Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Dette er fordi de 39 bøkene (eller skriftene) som utgjør det gamle testamentet for det meste handler om israelsfolkets historie, og Guds løfter til dem basert på det vi kaller "den gamle pakt". Dette handlet i hovedsak om at hvis israelsfolket trodde på Gud, holdt seg til hans bud, og tilba og ofret til Gud i tempelet i Jerusalem slik Moses og profetene hadde fortalt dem, ville Gud velsigne dem og la det gå dem godt. 

  Det nye testamentet (27 bøker/skrifter) handler derimot om det kristne kaller "det nye pakt" som handler om hvordan Jesus Kristus, Guds sønn, oppfyller alle budene, tilbedelsen og offerhandlingene for oss mennesker. Med andre ord så både oppfyller og erstatter den nye pakten, den gamle, ved at Jesus oppfyller alt det som israelsfolket ikke klarte (og som ingen mennesker klarer: å elske Gud og elske mennesker fullt ut). Budskapet i det nye testamenet er derfor at fordi Jesus oppfylte budene for oss og videre ofret livet sitt for alle mennesker (straffen og konsekvensene av alt det gale vi har gjort) - og stod opp igjen og vant over døden - så kan vi få ta imot et nytt liv når vi tror på Jesus og det han har gjort for oss.

  Budskapet i hele Bibelen, (som det gamle testamentet peker fram mot og det nye testamentet viser oppfyllelsen av), oppsummeres kanskje aller best i det mange kaller for "den lille bibel":

  For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne,
  for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
  (Johannesevangeliet 3,16)

  11.01.19
 • kan du nevne 3 fortellinger som bare finst i lukasevangeliet  - sugma
  Hei sugma!

  Som du kanskje har lært på skolen eller i konfirmasjonsundervisningen (eller et annet sted?) er tre av evangeliene, Matteus, Markus og Lukas ganske like i oppbygningen og inneholder mange av de samme fortellingene om Jesus og hva han gjorde og sa. Dette er antakeligvis fordi de brukte flere av de samme kildene når de skrev ned fortellingene sine, i tillegg til at det ser ut som at Matteus og Lukas kan ha brukt Markusevangeliet som en av kildene, siden dette antakelig allerede var nedskrevet når Matteus og Lukas skrev sine evangelier. (Johannesevangeliet skiller seg ut fra disse, både fordi det inneholder så mye unikt stoff som ikke finnes i de andre evangliene, men også fordi det har en veldig annerledes stil og ser ut til å ha vært skrevet mye senere) 

  Situasjonen kan minne litt om hvordan moderne aviser skriver om samme hendelse, som f.eks. Ole Gunnar Solskjærs siste seier med Manchester United, og baserer seg på de samme intervjuene, som allerede er gjort av f.eks. den britiske TV-kanalen "Sky sports".  Slik som dagens aviser, hvor mye av stoffet kan være likt (fordi de har brukt samme kilder), kan de også ha med noen ting som ikke de andre avisene har tatt med. På samme måte er det med evangeliene. Og både Matteus, Markus, Lukas og Johannes har stoff som kun de har.

  For Lukasevangeliet er dette blant annet historien om Jesus som tolvåring i tempelet, historien Jesus fortalte om sønnen som kom hjem, og historien om sjefstolleren Sakkeus som fikk et møte med Jesus som forandret livet hans.

  Håper dette var et godt svar på spørsmålet ditt :)  
  10.01.19
 • Hva menes med at bibelen er et lite bibliotek?  - - M
  Hei M!

  Bibelen er en bok som faktisk består av mange ulike bøker, eller skrifter, som man også sier. Tilsammen inneholder Bibelen 66 ulike skrifter, hvor 39 av de er i Det gamle testamentet, mens 27 er i Det nye testamentet. Disse ulike skriftene varierer mye i både innhold og form. Mange av skriftene er fortellingstekster, slik som f.eks. 1. og 2. Samuelsbok som handler om historien til de to første av Israels konger i Det gamle testamentet (bl.a den kjente kong David) Andre skrifter er poetiske lovprisninger og bønner til Gud slik som f.eks. Salmenes bok. Andre igjen hører til det man kaller "Visdomslitteraturen" og inneholder samlinger av kloke ord og ordtak (slik som f.eks. Ordspråkene).

  Noen av de mest kjent (og absolutt mest leste! :) skriftene i Bibelen er evangeliene etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes som handler om historien om Jesus, hans liv, død og oppstandelse. Resten av Det nye testamentet (som også er den delen av Bibelen som er mest brukt blant kristne) inneholder historien om de første kristne i skriftet kalt Apostlenes gjerninger og ellers ulike brev fra kirkens tidligste ledere som bl.a. Paulus, Peter, Johannes og Jakob.  Det siste skriftet i Bibelen, som kalles Åpenbaringsboken skiller seg ut ved at det forteller om mange dramatiske syner og visjoner (med mye symbolbruk!) som Johannes (en av disiplene til Jesus) fikk på slutten av sitt liv og som inneholdt et helt spesielt budskap til de som var kristne under datidens Romerrike, men som også har et tidløst budskap til alle kristne - at til tross for mye ondskap og urettferdighet i denne verden som vil Jesus en dag komme tilbake og skape en ny himmel og ny jord, hvor det skal være fred og rettferdighet for evig og alltid! :)  

  Hilsen
  Finn Olav
  09.01.19
 • Hvirfor skiver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Anna
  Hei Anna!

  Både Lukasevangeliet og hans andre skrift som heter Apostlenes gjerninger (historien om livene til de første kristne etter at Jesus hadde fart opp til himmelen) ser ut til å være dedikert til en høytstående person i det romerske samfunnet som het Teofilos. Hvem denne Teofilos var vet vi dessverre lite om, men det var ikke uvanlig at romerske offiserer eller guvenører kom i kontakt med kristne og ville vite mer om troen deres (historien om den romerske offiseren Kornelius i Apg kap 10 og kong Agrippa i Apg kap 26 er eksempler på slike). Muligens var Teofilos en person Lukas hadde blitt kjent med på sine reiser omkring i Romerriket (sammen med apostlene Paulus) og som var blitt nysgjerrig på historien om Jesus. Andre mener at Teofilos ikke nødvendigvis var en enkelt person, men var en måte å henvende seg til en gruppe interesserte mennesker som "elsket Gud" siden det er det navnet Teofilos betyr på gresk.

  Det som uansett er interessant med forordet i Lukasevangeliet er at det viser oss at det før Lukas tydeligvis har vært flere som har skrevet ned og videreformidlet historien om Jesus blant de første kristne. Lukas ser det likevel nødvendig å skrive ned historien mer sammenhengende (bl.a. har Lukas litt mer utfyllende detaljer rundt Jesu fødsel og om hans barndom enn de andre evangeliene har). Moderne historikere og akreologer som har forsket på Lukasevangeliet er forbauset over hvor detaljerte beskrivelser Lukas kommer med om stedsnavn, hvem som var styresmaketene til ulike tidspunkt, at de mener Lukas virkelig viser hvor pålitelig det er det, slik Lukas skriver til Teofilos (Luk 1,4

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :) 

  Hilsen
  Finn Olav    
  09.01.19
 • Symbolene for evangeliene har vinger- hvorfor  - Ana
  Hei Ana!

  Det var en av kirkefaderene ved navn Ireneus som lagde symboler av evangelistene du spør om. Noen ganger ser vi de symbolene i norske kirker. Alle har vinger som engler ( Kjeruber) og alle er forskjellige; Johannes er en løve, Lukas er oksen, Markus er ørnen og Matteus er symbolisert som et menneske. Alle sier noen om innholdet i evangeliet de skrev. De fire er omtalt i i slutten av Johannes Åpenbaring (kapittel 4, 4–10) Det står det at de har 6 vinger og mange øyner.

  I den nyeste konfirmantbibelen er ikke de fire symbolene tatt med men jeg mener de var med i en eldre utgave av Konfirmantbibelen. Vi har samlet endel symboler men ikke av evangelistene på denne siden: www.kbibel.no/symboler

  God nyttår!

  vh Jan Inge .
  28.12.18
 • Å være en barmhjertig samaritan er et uttrykk som ofte brukes i våre dager også. Hva tror du menes med det?  - Augustinas
  Hei Augustinas! Det betyr en som hjelper noen som trenger det. I Bibelen Luk. 10:25-37 forteller Jesus en lignelse om " Den barmhjertige samaritan! En mann som ble overfalt av røvere og fikk hjelp av en Samaritan. Å være barmhjertig betyr å være snill og hjelpsom.

  Godt nyttår!

  vh Jan Inge 
  27.12.18
 • Fortellinger som bare finnes i luksaevangeliet?  - Vanessa
  Hei Vanessa!

  Her får du fem fortellinger som kun står skrevet i Evangeliet etter Lukas :
  "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" " Juleevangeliet" og "Den bortkomne sønn"

  Godt nyttår!

  vh Jan Inge 
  27.12.18
 • hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som historiker?  - proff
  Hei! Vi vet jo ikke om han var en historiker han var kanskje lege.
  Lukas er uansett en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har for eksempel klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-)

  vh Jan Inge
  13.12.18
 • Fikk jesus barn?  - Leif
  Nei, Leif :-) 
  13.12.18
 • Kan du telle alle navna i bibelen å sende svaret?  - Klasse 5B(:
  Hei 5.trinn! Telle alle ville ha tatt lang tid men jeg har sett en oversikt over 70 navn i Bibelen så kanskje det er bare 70  navn. Ordet "Jul" står ikke i Bibelen men visste dere at det er noen som heter Jul til fornavn? De 4 som heter det føler seg sikker bra når alle går rundt og sier "God Jul". :-)

  vh Jan Inge
  13.12.18
 • Hvorfor skal Jan Inge slutte? Men hvorfor vil noen ha en jobb å svare på spørsmål å det er veldig rart å få betalt..  - En fra skolen til Jan
  Hei! JA nå skal jeg slutte som Nettkateket her etter 11 år!
  Det er rart. Denne tjenesten kommer til å fortsette men da er det noen andre som overtar.


  vh Jan Inge  
  11.12.18
 • Hvordan fant de bevis på alt det med Jesus og gud? Å har de noe bevis?  - Hedda
  Hei Hedda! Det er jo skrifter som skriver om det som har skjedd. Det er flere historiske skrifter og ikke bare i Bibelen som skriver om Jesus. Uansett så har man ingen 100 % klare bevis, det er egentlig opp til den enkelte å finne ut av om de vil tro på det som står i Bibelen.

  vh Jan Inge 


  11.12.18
 • hvorfor skriver Lukas et forord der han henveder seg til en bestemt person?  - mag
  Lukas henvender seg til Teofilos, det kan være en bestemt person.

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange.

  Teofilos betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten? Eller til alle som vil ta i mot Guds kjærlighet?
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg :-) 

  vh Jan Inge 
  03.12.18
 • hva betyr labarum?  - kristine
  Hei Kristine! Labarum er et monogram for Jesu kristus. Ser ut som en stor "P" og en" X" som er et kryss over en P. 
  Labarum brukes i militær sammenheng som et flagg eller en banner. Jeg kjenner en prest som har tatovert det inn på armen. Symbolet blir og kal t for "Chi- ro". Gresk for Jesus Kristus.

  Om du ønsker å se det så ta et bildesøk på google


  vh Jan Inge
  03.12.18
 • hei! jeg lurte på hvorfor lukas opfattet seg selv som en historiker, og hvordan men kan se dette i lukasevengeliet?  - anne marie
  Hei Anne Marie!

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-)
  25.11.18
 • hva var lukas spesielt opptatt av når han skrev om jesus?  - Caroline
  Hei Caroline!
  Lukas er  god på historie og på historier. Han er sannsynligvis en lege som får frem Jesu omsorg for de fattige, de syke og de utstøtte noe tydeligere en de tre andre evangelistene gjø, så jeg vil ha si at han er opptatt av det.
  Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. Lukas hovedtanke er som de andre evangelistene - fortelle om Jesu liv, død og oppstandelse!
  22.11.18
 • Hei, jeg lurer på hva Lukas er spesielt opptatt av å få fram når han skriver om Jesus?  - Wilma
  Hei Wilma! Sjekk ut svarene jeg har gitt i de siste dagene :-) 
  21.11.18
 • Hva gjør bibelforsker som er opptat av å forske på livet til Jesus?  - Alexandra
  Hei Alexandra!
  En bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. En forsker må være gode på språk og historie! De er ofte professorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. 

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger. 

  Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde. Historie er noe en bibelforsker må ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  21.11.18
 • hei jeg lurte på om du har tre grunder til at bibelen har en stor betydning  - maja
  Hei Maja!

  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  19.11.18
 • Hvorfor kan vi si at apokryfe evangeliene er av to slag  - Markus
  Hesann Markus!

  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.
  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.
  19.11.18
 • Hei, det er meg igjen! kan du nevne 5 Jesu liknelser?  - Ghazi
  Den barmhjertige samaritan, Den rike bonden,  Fariseeren og tolleren, Den ene sauen og de nitti og Arbeiderne i vingården. Sånn det var fem, Ghazi!
  18.11.18
 • Hvor mange navn finnes i Bibelen?  - Klasse 5a
  Hei der! Det vet jeg ikke! Det er sikkert veldig mange! Det er veldig populært å bruke Bibelske navn! Thomas, Jakob, Johannes, Maria, Elisabeth er navn vi kjenner fra Bibelen. Kanskje dere kjenne noen som heter det?
  15.11.18
 • Hvilken dag har Jesus bursdag?  - Klasse 5b
  Hei! Vi i Norge feirer bursdagen den 24.desember men vi er litt tidlig ut. Det er julaften og der er en tradisjon i Norge. 
  Jesus ble født natt til 25.desember og når man er født etter kl 2400 s er det neste dag som gjelder. Andre steder i verden feires derfor bursdagen 25.desember. I Amerika så gis det gaver på morgenen 25.desember

  15.11.18
 • Hei! Jeg sitter og forbereder konfirmantundervisning og vil gjerne finne den power-point-presentasjonen som det står skal ligge på kbibel.no/veileder. Jeg klarer det ikke. Har du den tilgjengelig, og kan du sende meg den? Eva.kirkemo@trysil.kirken.no  - Eva
  Hei Eva! Har sendt deg svar på mail. Dette må vi finne ut av!
  vh Jan Inge  
  13.11.18
 • nevn tre fortellinger som finnes bare i lukasevangeliet  - ligma
  Heisann!
  Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren". Det er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. 
  13.11.18
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person  - Melissa
  Hei Melissa og takk for spørsmål!

  Lukas henvender seg til Teofilos, det kan være en bestemt person.

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange.

  Teofilos betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten? Eller til alle som vil ta i mot Guds kjærlighet?
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg :-) 

  vh Jan Inge 
  09.11.18
 • Hvordan kan vi se at lukas oppfatter seg selv som historiker. Nevn flere ting som viser det  - Emma
  Hei Emma! Jeg skal gi deg et par eksempler.

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-)
   

  vh Jan Inge  
  07.11.18
 • Hva er en bibelforsker?  - Magnus
  Hei Magnus! En bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. En forsker må være gode på språk og historie! De er ofte professorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. 

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger.

  Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde. Historie er noe en bibelforsker må ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  vh Jan Inge
  07.11.18
 • Hvordan analysere Lukaseveangeliet kapittel 2, vers 1-20?  - Synne
  Hei Synne! Det er Juleevangeliet og det er ganske omfattende. Jeg kan hjelp deg med enkelte ord eller  tolke et vers men ikke 20 vers ! Det blir litt for mye! Søker du på nett så er det skrevet mye om Juleevangeliet. Lykke til! :-) 
  05.11.18
 • Hva er hoved tankene med lukas evangeliet  - 1234
  Hei 1234 :-) Lukas er en god på historie, han er og sannsynlig en lege som får frem Jesu omsorg for de fattige, de syke og de utstøtte noe tydeligere en de tre andre evangelistene gjør. Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. Lukas hovedtanke er som de andre evangeliene - fortelle om Jesu liv, død og oppstandelse!

  05.11.18
 • i lukas 2 står det en kjent fortelling hvilken  - bob
  Hei Bob! Juleevangeliet står i Lukas kap 2! Der for vi høre om da Jesus ble født!
  Du kan søke opp teksten på www.bibel.no om du ikke har en bibel foran deg. 
   
  02.11.18
 • Hei Jan Inge, hvordan ble Jesus framstilt i Lukasevangiliet?  - Felix Kollbåtten
  Hei Felix! Jesus blir fremstilt ganske likt i evangeliene. Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld.
  01.11.18
 • hvorfor ble Jesus henrettet av romerne???  - Malvin
  Hei Malvin og takk for spørsmål!
  Jesus ble henrettet av romerne fordi jødene gjorde alt for å få han dømt av Pilatus. Ypperstprestene blant jødene mente Jesus var en som spottet deres Gud, da han kalte seg Messias og konge. Pilatus var en romersk guvenør og mente først at Jesu ikke kunne dømmes til døden bare på grunn av dette, men han ga etter for folket og dømte Jesus til døden ved korsfestelse. Romerne hånet Jesus og satte en tornekrone på hodet hans, før han ble korsfestet. 

  Håper du fikk svar på det du lurte på.

  Jan Inge  
  30.10.18
 • Ulike konspirasjonsteorier om Jesus og hvorfor forskere mener at de er lite sannsynlige?  - Ghazi
  Hei Ghazi! Jeg er ikke den rette til å svare på dette men takk for at du tok kontakt. 
   Vh Jan Inge
  29.10.18
 • Hvor kan jeg kjøpe konfirmantbibelen? Jeg mistet min👻  - Fride
  Hei Fride! Så leit at du har mistet din konfirmantbibel. Du kan kjøpe ny på nettsiden www.bibel.no. Direktelink til bokmålutgaven:

  https://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibel/2011/Bokm%C3%A5l/Bibel-2011-konfirmantbibelen-bokmal 

  vh Jan Inge 
  26.10.18
 • Hvorfor er egentlig Jesus en viktig person hos kristne?  - Ida
  Hei Ida! Her kunne jeg skrevet mye.
  Jesus er sannheten, veien og livet. Mange ventet på han som skulle komme.
  Troen på Jesus som Guds sønn og frelser er kjernen i den kristne tro. Korset symboliserer at Gud tok et oppgjølr en gang for alle slik at vi ved troen på han er gode nok til at alle kan komme til himmelen. Ingen Jesus ingen kristendom. Derfor viktig!  25.10.18
 • Hei! kan du forklare hovedtrekkene i Jesu liv og hvorfor han var en omstridt person?  - Ida
  Hei Ida! Noe av det sentrale i Jesu liv og virke vet du nok!? La meg hjelpe deg i gang! 
  Du husker vel historien om da Jesus ble født? eller da han gikk på vannet? Vekket en død person tilbake til livet igjen? Eller da han ble hengt på korset og beseiret døden? Hvis ikke du husket det så vet du nå om noen viktige hendelser i Jesu liv og virke :-) 
  Han var omstridt og ble hengt på korset fordi han ble kalte konge, det likte ikke de som styrte og han ble dømt til døden fordi han kalte seg for sønn av Gud. Det likte ikke jødene, de trodde ikke han var Messias, han som so de ventet på.  Jesus utfordret ved å velte pengevekslerenes bord i tempelet og sa de gjorde hans far hus ( Guds hus) til en røverhule. Mange ble provosert av det han sa og gjorde og straffen ble korsfestelse og død.  
  vh Jan Inge 
  30.09.18
 • Hei! Hvorfor har de fire evangelistene hvert sitt symbol?  - Karl
  Hei Karl og takk for spørsmål!

  Symboler blir ofte brukt i kunsten og disse fire evangelistene som du spør etter stammer helt fra 400 tallet før folk kunne lese og skrive.  Et symbol er et bilde som forteller ganske mye og man trenger ikke kunne lese bokstaver for å forstå betydningen. Du finner disse evangeliesymbolene i kirker rundt i søreuropa.
  Symbolene er knyttet til hva evangeliene åpner med. 

  Lukas er oksen fordi han beskriver et offer i starten av evangeliet og et offer var som oftest en okse på den tiden
  Matteus er mennesket fordi han åpnet med å forteller om det menneskelige slektstredet til Jesus
  Johannes skriver poesi og er den mest høytsevende i språket, derfor er han ørnen.
  Markus er løven som er et ørkendyr. Han åpner evangeliet med en fortelling fra ørken.

  vh Jan Inge 

  25.09.18
 • Hei! Jeg prøver å finne powerpointpresentasjonen Bibelen. Skal kunne lastes fra veilederen. Hvor finner jeg den?  - Anne-Kristin
  Hei! Jeg må si at jeg ikke kjenner til dette.
  Jeg sender spørsmålet videre til forlaget. Kan du sende meg din epost adresse til:
  janinge@gundersen.org
  19.09.18
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning?  - Leah
  Hei Lea! Klart du skal få. Ble så ivrig at jeg gir deg 6 gode grunner :-) 


  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  17.09.18
 • hvilke hellige handlinger er de kristne sammen om i gudstjenestene  - sandra
  Hei Sandra! 
  Gudstjenester, begravelser, dåp, vigsel ( bryllup)  og nattverd er hellige handlinger. 

  En hellig handling kan og være å be, synge en salme eller holde en andakt eller en preken.

  Det er to hellige handlinger der man bruker konkrete ting som synligjør at Jesus er tilstede.
  De to handlingene kalles for Sakramenter og det Dåp  (vann) og Nattverd ( vin og brød)

  God sommer, Sandra!

  vh Jan Inge

  30.05.18
 • Hvem er din favorittperson i bibelen, og hvorfor?  - Rangun
  Hei Rangum!

  Jesus!. Han er helt konge!
  En klok mann som tørr å utfordre. Han er den mest sentral personen i Bibelen. 
  En mann som er helt anderledes enn alle andre og som vi fortsatt kan lese om og lære av, selv 2000 år etter han var her på jorden. 

  vh Jan Inge 
  30.05.18
 • hvorfor skriver man evangelier  - 1234567890+
  Hei du! Evangeliet ble skrevet for å fortelle om det Jesus sa og gjorde. Det er fire av dem og det er Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Evangeliet betyr "godt budskap"
  23.05.18
 • Hvorfor blir Jesus ofte fremstilt med europeiske trekk selv om han kom fra Midtøsten?  - Helene
  Hei Helene! Jeg syntes som oftest at han fremstilles i litraturen og filmen som en fra midtøsten men det hender at han i kunsten blir malt eller tegnet som en Europeer, Asiater, afrikaner eller sør amerikansk. Det er fordi kunsteren og formidleren ønsket at folk skal identifisere seg med og føle at han er relevant for alle. 

  08.05.18
 • når var de 4 evangeliene trolig skrevet?  - sandra
  Hei Sandra! Evangeliene ble skrevet ca 70 - 95 år etter Kristus. Markus er eldst, altså det som ble skrevet først. Det ble skrevet i år 70 e.kr.  
  02.05.18
 • Kan du nemne tre forteljinger som bare står i lukas evangeliet  - Emma
  Hei Emma!
  Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. 
  18.04.18
 • Hei Hva er yndlings bibelverset ditt, og hvorfor?  - Karin
  Hei Karin! Sefanja 3,17 i det gamle testamentet er både fint og tøft. Det liker jeg veldig godt.

  "Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse.
  Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd"  


  17.04.18
 • Hei. Kan du finne ut hvem som har stilt deg spørsmålene her på denne siden?  - Gry
  Hei Gry! Nei det kan jeg ikke spore opp eller finne ut av.
   Jeg pleier å ta bort etternavnet dersom noen har skrevet det på.
  Man kan stille spørsmål helt anonymt.  
  09.04.18
 • hva gjør en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus?  - Sandra
  Hei Sandra! Beklager at jeg ikke fikk svart deg i påskeferien. 

  En bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. Ofte må de være gode på språk og historie! Der er ofte proffesorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. 

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  vh Jan Inge
  07.04.18
 • Hei Hvordan kan jeg vite at gud eksisterer, når jeg har lært det fra jeg var bitte liten. Og nå har finnet ut at det finnes så mange andre guder og religioner i verden. Hvem har rett?  - Marianne
  Hei Marianne! Takk for spørsmål.
  Ja om noen kunne komme det endelige svaret på det så hadde det nok endret mye av troen til folk i verden. 
  Vi som kristne tror jo at Jesus er "veien sannheten og livet". Han leder oss til Gud.
  Samtidig står det i Bibelen at  Guds veier uransakelige. Noen tenker at mange religioner egentlig tror på samme Gud, det er bare noen kulturelle forskjeller og prosesser som gjør at det har oppstått flere religioner.
  Dessverre kan jeg ikke gi deg et fasitsvar. 
  Det er en bok som heter Kristen tro - oppdatert . Om du nå tviler på din barnetro og liker å filsofere så anbefaler jeg at du låner eller kjøper den. 

  vh Jan Inge 


  07.04.18
 • Hva er det som kjennetegner evangeliet etter Lukas?  - Rakel
  Hei Rakel! Lukas er en god på historie, han er og sannsynlig en lege som får frem Jesu omsorg for de fattige, de syke og de utstøtte noe tydeligere en de tre andre evangelistene gjør. Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. 
  06.04.18
 • hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av 2 slag  - sander
  Hei Sander!
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.

  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.
  19.03.18
 • hvordan er forholdet mellom bibelens to deler?  - Selina
  Hei Selina! Det gamle testamentet tar for seg skapelsen og den kommer med endel lover som var vanskelig for mennesker å leve etter. Det gamle testamentet består og av endel profetier ( spådommer) om at Jesus skal bli født 
  Det nye testamentet blir til når Jesus bli født. 
  Det nye testamentet referer ofte til Det gamle testamentet og på den måten henger de to godt sammen og utfyller hverandre.  
  17.03.18
 • Hva var hovedtanken hos Lukas  - Odin
  Hei Odin! Hovedtanken til Lukas?

  Hurtigsvar: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesu liv. Det han sa og det han gjorde. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld på korset. 
  15.03.18
 • Hvorfor så de fleste jøder ned på tollerne?  - Lars
  Hei Lars!
  Tollere ble sett på som løpegutter for romerne som krevde inn penger av jødene.
  De ble uglesett og sett ned på.  Tollere var derfor lite populære blant jødene. 
  13.03.18
 • Hva mennes det om at bibel er en lite biblotek  - Kasper
  Hei Kasper! Hører du at ordet bibel og bibliotek  har likheter ved
  seg? Bibel betyr bok og
  bibelen består av mange bøker -  ja hele 66 bøker så derfor kan vi si at
  den er et lite bibliotek.
  vh Jan Inge
  08.03.18
 • Hvilke fem kirker i Norge er de eldste, og hvor gamle er de?  - Nickoline
  Hei Nicoline!

  Jeg kan desverre ikke gi deg en rangering av de fem eldste kirkene i Norge. Det ble bygd noen steinkirker ca år 995 men de eksisterer ikke lengere 
  Den eldste kirken som står fortsatt i sin helhet kan være Urnes stavkirke i Sogn og Fjordane. Urnes er fra år 1140. Stavkirker er fantastiske flotte og tøffe.
  I høstferien stoppet jeg ved Heddal Stavkirke på vei til Gaustadtoppen. Den er fra tidlig 1200 tallet. Anbefaler deg å se en stavkirke, det er 28 av de i Norge nå. For 900 år siden så var det 1000 av de!


  08.03.18
 • hvorfor ble lukas kalt historiker  - Olav
  Hei Olav!

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-) 

  vh Jan Inge
  06.03.18
 • Hvorfor er bibelen en bok av stor betydning  - Elise
  Heisann! Det vil jeg gjerne svare deg på! 
  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 
  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født, hva han gjorde og hva det betyr for oss mennesker.
  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!
  4. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  5. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!
  6. Den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord -  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag.
  05.03.18
 • Hvorfor forskes det på livet til jesus?  - Monja
  Det forskes for å finne ut av mere om Jesus. Man kan bruke andre historiske skrifter for å finne ut av mere om Jesus. De som forsker på vitktige personer eller hendelser kan være professorer  eller historikere.  
  02.03.18
 • Hva slags religiøs bakgrunn hadde mange av de tidligere kristene gruppene?  - Maja
  Hei Maja! De første kristne var jøder
  02.03.18
 • er det ok og være homo  - Mathias
  ja!
  02.03.18
 • hvilken fortelling finnes bare i Lukas evangeliet?  - bjørn simen
  Hei Bjørn Simen

  "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. 

  vh Jan Inge 

  01.03.18
 • Hvorfor kan vi si at apokryf evangeliene er at to slag  - Emil
  Hei Emil! 

  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.

  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.

  Jeg håper det var det svaret du var ute etter, Emil

  vh Jan Inge 
  27.02.18
 • Hva menes det med at bibelen er et lite bibliotek  - Kåre
  Hei Kåre!
  Bibelen består av mange bøker, ja hele 66 bøker så derfor kan vi si at den er et lite Bibilotek.
  26.02.18
 • Hva er Diakoni?  - Dimitri Knut
  Heisan, Dimitri Knut og takk for spørsmål! Ordet Diakoni betyr "tjener". Det brukes om kirkens omsorgstjeneste og at man skal tjene sin neste. Det er en egen yrkestittel som heter Diakon. Han eller hun pleier å organisere og utføre kirkens diakoni og omsorg for mennesker som trenger ekstra søtte i en vanskelig situasjon. Det kan være ensomhet, alderdom, sykdom eller omsorg for de som sørger. En diakon leder ofte samtalegrupper eller sorgrupper. En diakoni er en vigslet tjeneste og det betyr blant annet at en Diakon kan ha hvit kappe, stola og holde gudstjenester slik som prester og kateketer kan.

  vh Jan Inge 
  11.02.18
 • Hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av to slag?  - Mari
  God kveld, Mari!

  Først til de som ikke vet hva apokryfer er. 
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.

  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.

  Jeg håper det var det svaret du var ute etter. 
  vh Jan Inge
  07.02.18
 • Hvem var samaritanene?  - Even
  Hei Even! Samartinare? 
  Samaritanere er jøder men praktisere det bittelitt anderledes.
  De er fra en by som het Samaria i Nord Israel derav navnet.  
  Nå bor de ved Tel aviv og et annet sted i Israel. 
  Det er en kjent liknelse som Jesus fortalte som heter "den barmhjertige samaritaner". Han hjlap den som var overfalt av røverne og ikke presten. Samaritanere ble sett ned på men Jesus ga de et bedre rykte. 
  Det er noen samaritanere igjen, men bare 600 igjen har jeg lest et sted. 
  vh Jan Inge
  05.02.18
 • Hva er forskjellen mellom evangeliene i bibelen og de apokryfe evangeliene?  - Siri
  Hei Siri!
  Apokryfene har ikke direkte Jesus sitater, det har evangeliene.
  Det er en av grunnene til Apokryfene ikke har kommet med i Bibelen.
  vh Jan Inge
   
  04.02.18
 • Det historiske verket til Lukas inneholder både Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger, tror jeg. Men hva er dette verket begynner og slutter med? HURTIG, takk på forhånd:)  - Jesina
  Hei Jesina! Beggeer skrevet av den Makedonske legen, Lukas. Både Evangeliet etter Lukas og Apostlenes gjerninger begynner med at de henvender seg til Teofilus.
  Hva du mener med hvordan de avsluttes skjønner jeg ikke helt hva du er ute etter. Du kan lese selv i Bibelen. Her den digitale varianten www.bibel.no
   Lykke til!
  03.02.18
 • hva var hovedtanken i Lukasevangeliet? hurtig  - sara
  Hei Sara! Du skal få svar på dagen!

  Hurtigsvar: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesu liv. Det han sa og det han gjorde. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  23.01.18
 • Hvem var Martin Luther? Takk i forhånd.  - johnny...
  Martin Luther er kjent reformator. Reformere er å endret elelr fornye kirken. 
  Han mente den katolske kirke gjorde noen feil ved kreve inn penger for at folk skulle unngå å komme i skjærsilden( helvete) Han mente og at troen alene var godt nok for at vi kunne komme til Gud. 
  Det betyr at man ikke ble frelst fordi man gjorde gode gjerninger men at det holdt med troen på Gud. Han var opptatt at folk måtte kunne lese bibelen selv og få den oversatt og tilgjenglig for folk flest og ikke bare prester. 

  Den norske kirke er Luthersk og vi følger hans tolkninger av Bibelen.

  Martin Luther døde 18.februar 1546, i byen der han ble født i Tyskland. 
  Han ble 63 år, to måneder og ti dager gammel. 

  Kanskje du kan google eller regne ut når han ble født? 

  Lykke til!

  vh Jan Inge 
  21.01.18
 • hvorfor skriver lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person  - julian
  Hei Lukas! Dette spørsmålet kommer ganske så ofte. 

  Lukas henvender seg til Teofilos.

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange;

  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten. 
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg og jeg liker å tenke på at det er riktig :-) 

  vh Jan Inge
  20.01.18
 • nemn tre grunner til at bibelen er ei svært viktig bok  - thomas
  Hei Thomas! Jeg gir deg 3x3 gode grunner :-)

  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre gode grunner:  

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  19.01.18
 • hvilken hovedtanke er det som preger hele Lukasevangeliet  - lille my
  Hei Lille My! :-)

  Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  18.01.18
 • hvordan fortellinger er det som bare finnes i lukasevangeliet?  - Synne
  Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" og Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...." 
  Disse tre står kun i Lukasevangeliet.
  16.01.18
 • Korleis kan vi sjå at Lukas oppfatter seg sjølv som historikkar  - petter
  Hei Petter!

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-) 

  16.01.18
 • Hvilket hovedtanken er det som preger lukasevangeliet. Nevn tre grunner til at vi ser at Lukas oppfatter seg selv som historiker  - Silje
  Hei Silje. har nettopp svart på begge de spørsmålene så ta en titt på siden her :-) 
  15.01.18
 • Kordan er bibelen skrevet?  - Frank Jan Inge
  Man regner med at mange av Bibelens historier, salmer og dikt har vært overlevert muntlig, ofte over lang tid, før de ble skrevet ned.

  Vi i Bibelselskapet har skrevet kort og godt om dette på våre sider www.bibel.no

  Link: http://https//www.bibel.no/InnholdTilblivelse/Tilblivelse/Slik__ble__Bibelen__til
  13.01.18
 • Nevn tre grunner til at Bibelen er en bok av stor betydning?  - Amnah
  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  08.01.18
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Sara
  Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. ( teo + filos)
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg, Sara men som sagt så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-)
  08.01.18
 • Hvor mange underer var det gjennomført av jesus i lukas evangelium 7, 8, 9 og 10. håper du kan svare fort  - Sigurd
  Hei Sigurd! Beklager litt seint svar. Jeg har lett etter undere i de fire kapitlene og det er ganske mange. Her er min telling: 

  Lukas 7 : 3 
  Lukas 8: 4
  Luaks 9 : 4 
  Lukas 10 : 1

  Jeg kom frem til 12 undere som er nevnt i de fire kapitlene. Når det står generelt at han eller de helbredet flere , så regnet jeg det som en.
  04.01.18
 • Hva er en gudstjeneste og hva skjer der?  - Johnny
  Hei Johnny! Gudstjeneste er et møtested mellom mennesker, der man hører om Gud, Jesus, synger og ber til Gud.
  Sanger blir kalt for salmer og taler blir kalt for preken. Gudstjenesten er  åpen for alle. De som tilhører en kirke og som går til en gudstjeneste heter menighet. Gudstjenestene er som oftest i kirker men de kan og være utendørs. 
  Det er vanlig at gudstjenesten ledes av en prest.  Presten kan få hjelp av ungdommer og barn eller voksne til å gjennomføre gudstjenesten. Det er alltid behvov for og fint å være flere som gjør oppgaver som å lese fra Bibelen, fremføre noe feks. en sang eller dramastykket. En gudstjeneste feieres på en søndag og som ofetst kl 11.
  03.01.18
 • Nevn to grunner til at Bibelen er en bok av stor betydning  - Henrik
  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan vite og se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  er her fire andre gode grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!
  5. Bibelen har en forklaring på hvordan verden og vi menneskene ble til!
  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 
  02.01.18
 • Er de apokryfe evangeliene sanne? Det står andre ting der enn i Bibelen, og det er jo bare Bibelen som er sann.  - Anna
  Hei Anna!
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet og om de har noe betydning for oss.  
  Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. 
  Ordet "apokryfene" betyr forøvrig at noe er skjult eller ukjent.
  10.12.17
 • Lukas mener at Jesus snudde opp ned på oppfatningene om hva som er stort og verdifult. Hva mente han?  - sasha
  Takk for spørsmålet, Sasha! 
  Lukas fremhever i sitt evangelium Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake. 
  Jesus snur opp ned på folks oppfatning ved å løfter frem de som var av lavere rang og ble sett på som mindre verd i samfunn. Han fremmet for samaritanere og ga kvinnene en sentral plass. 
  700 år før Jesus ble født var det profeter som kunne se inn i fremtiden og på søndag kunne vi høre om en  som skulle  forkynne et godt budskap for fattige.
  og som skulle rope ut
  at fanger skal få frihet
   og få blinde til å se igjen,
   for å sette undertrykte fri

  Nettopp det gjorde Jesus. Han kom og han oppfylte det som profetene sa. 

  09.12.17
 • Hvilken tekst og bønn leses i forbindelse med nattverden og hvor står den i Bibelen?  - Johnny Cao
  Hei Johnny! Du tenker på ordene presten sier når vi har nattverd- de kalles innstiftelsesord og står hele fire steder i Bibelen men litt ulikt skrevet.  

  Den første står i Evangeliet etter Matteus kap 26, vers 26 

  Så har du Markus kap 14, 22.-25 og i Lukas kap 22. 14.- 20 ( teksten i Lukas er den som skiller seg mest ut av de tre )

  Så har Paulus tatt det med i 1. korinterbrev kap 11, 23. - 26

  Den norske kirke har med at nattverden er både et minnemåltid og et  måtid der synder blir tiligitt slik det står i evangeliet etter Matteus.

  I evangeliet etter Markus og 1. korinterbrev står det at at nattverden er til kun til minne om Jesus.
  Noen menigheter som Metodistkirken og Pinsemenigheter støtter seg til tekstene om at nattverden kun er et minnemåltid.

  vh Jan Inge 
  04.12.17
 • Kan du si meg tre fortellinger som finnes i Lukasevangeliet?  - Ola
  Hei Ola!
  Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...." som vi leser på Julaften eren fortelling som kun står i Lukas.  
  "Den barmhjertige samaritan", 
  "Den rike bonden" og "Fariseeren og tolleren" er tre liknelser som kun står i Lukas. 

  Vh Jan Inge  
  29.11.17
 • Hva gjør man hvis man er medlem av den norske kirken og bor i Italia resten av livet sitt. Hvordan skal man gå i kirke da og kan man fortsatt komme til himmelen osv?  - Anonym
  Heisann! Det er desverre ingen norske kirker i Italia som jeg vet om men det er en prest som heter Bjørn Olav Bøe som er innom Italia av og til som du kan kontakte.  Legger ved en link til hans side. Ellers er det mange åpne kirke ( katolske) som man kan besøke, be, tenne lys og være tilstede i sammen med andre troende -  Katolikker er og kristne :-) Jeg kan ikke dele ut biletter til himmelen men vi tror jo at troen på Jesus er godt nok! Jeg tenker du skal slå deg til ro med det.  
  Det er menigheter som har ungdomsarbeid og det er sikkert kirker som er internasjonale, og protestantiske ( mer lik DNK) der det snakkes engelsk, der du kan motta nattverd og der du kan finne et felleskap blant andre utenlandske som bor i Italia.  Bor du i nordlige delen så er Sveits den nærmeste Sjømannskikren og jeg tror den norske presten har noen samlinger i Milano området av og til.  Jeg håper du finner ut av det. Takk for at du tok kontakt og lykke til med å finne en kirke og en menighet. Her en link til en studenprest - Er du ikke student eller skoleelev så ta kontakt likevel. jeg er trygg på at du vil bli møtt på en god måte og at de vil prøve å hjelep deg. vh Jan Inge, nettkateket
   https://www.sjomannskirken.no/vaart-arbeid/studenter-i-utlandet/bjoern-olav-boee/
  22.11.17
 • Hva gjør en bibelforsker?  - lemmesmash69
  Hei! En Bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. Ofte må de være gode på språk og historie! Der er ofte proffesorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse.

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  vh Jan Inge
  22.11.17
 • Hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som en historiker?  - Juli
  Hei Juli!
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  
  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden.
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker og en god historieforteller.
  Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker og han ser seg selv som det, mere en de andre evangelistene.


  12.11.17
 • Hvor skal man gå i kirke hvis man er medlem i den norske kirken og bor for eksempel i spania, italia og sånt?  - Anonym
  Heisann! Du kan besøke Den norske kirke i utlandet men de er ikke i alle land. Feks så er det ingen kirke i Italia men mange i Spania fordi mange bor  nordmenn bor i Spania. Den nroske kirke i utalndet blir kalt Sjømannskirken fordi den oppriennlig ble til fordi det var mange norske sjømenn i utlandet før.  
  Her er en oversikt og link til Sjømannskirken sin nettside ved å gå til: Sjømannskirken
  02.11.17
 • Hva er en korssamling?  - Karin
  Hei! Det er som oftes en korøvelse eller bare at et kor skal ha en samlling for å gjøre noe sosialt som å spise eller leke.

  26.10.17
 • Hvorfor har den mørke siden tatt seg inn i kirken. Hvorfor har konfirmant bibelen som man får i kirken i år bilde med døden og til og med horn på framsiden. Blasfemi, i motsatt retning  - Du vet det nok
  Hei! Bibelselskapet kom med en forklaring i 2012 på de valgfrie omslagene på Konfirmantbibelen. Her er det om det omslaget du tenker på og som fikk noen reaksjoner da det kom. 

  Graffiti-omslaget – Bibelen er en bok som handler om forgjengelighet og håp
  Et av de valgfrie omslagsmotivene er hodeskallen. Hodeskallen er et gammelt motiv i kirkekunsten. Den sees ofte under foten på Jesu kors eller under føttene til den triumferende Jesus som er stått opp fra de døde. Korset ble reist på Golgata – som betyr «hodeskallen». Ifølge kirkelig tradisjon var det der Adam og Eva ble begravet. Hodeskallen symboliserer det første mennesket, som brakte døden inn i verden gjennom syndefallet. Når en dråpe av Jesu blod drypper ned på hodeskallene, får den døde Adam og den døde Eva livet tilbake. Blomsterrankene er symboler på at Gud er dødens overmann. Jesus har seiret over syndens makt og frelst oss fra døden. 

  Kirkekunsten på dette omslaget er hentet fra Grinilund kirke i Bærum. Da kirken skulle fornyes, fikk den unge prestesønnen Thomas Stønjum i oppdrag å skape kirkekunst som gjenspeiler temaet «forgjengelighet og håp». Kunstneren har hentet inspirasjon fra gatekunsten i storbyene verden rundt. Når Guds levende ord møter unge menneskers livsfølelse og deres kunstneriske uttrykk, kan spennende ting skje. I Bibelselskapet har vi gått en vei fra å være provosert til å bli utfordret av disse bildene. Vi ønsket å bruke bildene på omslaget til Konfirmantbibelen fordi de faktisk er kirkekunst som er laget av unge mennesker og fordi de kommuniserer grunnleggende temaer i livet og troen på en sterk og tankevekkende måte. 

  Bibelen blir ikke vanhelliget av disse motivene. Bibelen er hellig i seg selv og beskriver livets mange sider – både de lyse og de mørke – både levende og ofte svært konkret. Bare tenk på synet av de tørre knoklene i Esekiels bok, og på lidelseshistorien i evangeliene. «Golgata» betyr «hodeskalle». At dette er sterke temaer som engasjerer, ser vi ikke minst i ungdomsmiljøer utenfor kirken, der dødninghodet er et ofte brukt symbol. Vi ønsket at kirkens trosopplæring kunne se bildene både som et uttrykk for unge menneskers lengsel etter håp og som et uttrykk for at Kristus – som er med i omslaget gjennom bildet på ryggen – er svaret på denne lengselen.  

  Vårt inderlige ønske er at disse bildene skal bli utgangspunkt for et spennende møte med Bibelens egne ord om disse tingene. Det er viktig at veilederne lytter til konfirmantenes egne tanker og refleksjoner om bildene. Like viktig er det at veilederne tar konfirmantene med inn i Bibelen for å se hva den egentlig sier om døden og om håpet. 
  Aktuelle bibeltekster: 
  Esek 37,1−14: Døde knokler blir levende
  Mark 15,21−32: Jesus blir korsfestet
  1 Kor 15: Oppstandelsen
  18.10.17
 • nevn tre fortelling som finnes bare i Lukasevvangeliet.  - natnael
  Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" og Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...."
  Disse tre står kun i Lukasevangeliet. 
  17.10.17
 • Kan du fortelle kort om evangeliene i nt?  - Stine

  Hei Stine og takk for spørsmål! Det beste svaret finner du på en av våre andre nettsider. Klikk på den blå teksten under og du finner det du leiter etter. vh Jan Inge

  Det nye testamentet ( NT)

  http://www.bibel.no/InnholdTilblivelse/Bibelens__innhold/NT 
  30.09.17
 • Hva er hovedtanken i lukkasevangeliet?  - ove
  Hei Ove!
  Hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene, nemlig å fortelle om livet  til Jesus, Guds sønn og at han seriet over mørkets krefter og tok et oppgjør for  alle mennesker en gang for alle.
  Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv som feks "julevangeliet" og den Barmhjertige samaritan. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født og dette står og kun i Lukasevangeliet.
  27.09.17
 • Hadde Jesus en kone. Og fikk han noen barn? Fordi d er jo folk som sier de er Jesus sin sønn?  - Ove
  Heisann! Nei, Jesus hadde nok ingen kone og ingen barn. 
  21.09.17
 • Hvor i Bibelen finner jeg lignelsen om kvinnen som skulle steines hvor Jesus sier "den som er feilfri kast den første steien  - arne t
  Hei og takk for spørsmålet, Arne. Jesus sier : «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»
  Den teksten finner du hos Evangeliet etter Johannes kapitel 8. vers 1.- 12.
  Har du ikke en Bibel eller  det nye testamentet foran deg nå så kan du slå det opp i nettbibelen på www.bibelen.no 
  vh Jan Inge
  13.09.17
 • Fem grunner til hvorfor Bibelen er en viktig bok.  - Anonym

  Jeg vil gi deg 6 gode grunner til hvorfor Bibelen er en viktig bok! 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  
  2. Bibelen er viktig historisk bok og en levende bok
  3.. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.
  5. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!
  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 
  11.09.17
 • 1. Hva er de to svakhetene ved å bare tenke konsekvensetikk? 2. Hva er de to svakhetene ved å bare tenke pliktetikk?  - Anonym
  Pliktetikk kan være ganske firkantet og gir ingen rom for å vurdere enkeltsituasjoner. Normene går alltid foran. Feks satt helt på spissen så kan man ikke stjele et glass vann hvis du ser noen dør av tørst, fordi det er galt å stjele. Konsekvensetikken vurderer situasjonen fra situasjon og vil her tenke at de får mindre etiske konsekvenser å  stjele vann enn å la noen dø av tøst.  Et liv er mer verdifullt enn et glass vann. Konsekvensetikk er derfor veldig indivduelt og dermed vanskelig å vite for andre hvilkene regler og prinsipper som gjelder for hva som rett og galt. Jeg vil at du skal tenke og reflektere litt selv -  kan du finne noen eksempler selv basert på det jeg har skrevet til deg? Lykke til!
  30.08.17
 • I gudstjensten slås det 3 slag før gudstjensten og 3x3 etterpå. Hva kommer tallene av? Hvorfor 3x3 og ikke 9? Hva betyr det?  - Hans
  Hei Hans! Godt spørsmål som jeg ikke har funnet et godt fasit svar på!
  Jeg tenker 3 slag er for Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd men hvorfor det slås 3 x 3 etterpå handler vel om at det gir mere rom og tid for ettertanke, dernest 
  så tenker jeg på 3 x 3  "Hurra" på 17.mai understreker forsterker noe som er viktig og bra og at det samme gjelder i kirken når klokkene slår 3 x 3 for treenigheten ( Faderen, sønnen og DHÅ)
  Jeg tar en prat med klokkeren og presten i morgen om hva de tror - tenker de anderledes så oppdaterer jeg svaret her :-)

  14.08.17
 • Hva mente Jesus med begrepet menneskefiskere?  - Julie
  Hei Julie! I Matteus sier Jesus til disipilene «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 
  Jesus vil utruste og lære opp disiplene slik at de kan fortelle om Jesus slik at flest mulig kom til tro på han og vil følge Jesus. Et annet ord for menneskefiskere er misjonær. God sommer! 
  19.06.17
 • Hvorfor sies det at bibelen er en bok av stor betydning?  - Lene
  Hei Lene! 


  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Oisann! Det var visst fem grunner og ikke bare tre :-)
  21.05.17
 • hvorfor så de fleste jødene ned på tollerne  - Bo
  Hei Bo! Tollere ble sett på som løpegutter for romerne som krevde inn penger av jødene. De ble uglesett og sett ned på.  Tollere var lite populære blant jødene. 
  21.05.17
 • Hei! Hvilket særpreg har boka etter Lukas?  - Silje
  Hei Silje! Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan).  
  Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene - å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. i Lukas er det litt mere fokus på at Jesus snur opp ned på det som regnes som verdifult. Lukas løfter frem og fremhever mer enn de andre evengeliene at Jesus er venn med de fattige